Hội phụ nữ thành phố

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên cơ quan, đơn vị: Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hạ Long

2. Địa chỉ: Tổ 32 khu 3a phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

3. SĐT: 02033.825.612

4. Email: hlhpn.hl@quangninh.gov.vn

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

(Theo điều 2 Điều lệ Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam được thông qua tại Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2017-2022)

1. Tuyên truyền, giáo dục phụ nữ về chính trị, tư tưởng, lý tưởng cách mạng, phẩm chất đạo đức, lối sống; thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc;

2. Vận động, hỗ trợ phụ nữ nâng cao năng lực, trình độ, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần và xây dựng gia đình hạnh phúc;

3. Tham mưu đề xuất, tham gia xây dựng, phản biện xã hội và giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, gia đình, trẻ em và bình đẳng giới;

4. Xây dựng, phát triển tổ chức Hội vững mạnh;

5.  Đoàn kết, hợp tác với phụ nữ các nước, các tổ chức, cá nhân tiến bộ trên thế giới vì bình đẳng, phát triển và hòa bình.

III. TỔ CHỨC - BỘ MÁY

Đồng chí: Nguyễn Thị Thúy Hằng

Chức vụ: Thành ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Hạ Long

Điện thoại: 0983.188.981

Email: hangtnmthlqn@gmail.com

Đồng chí: Triệu Thị Mai 

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội LHPN thành phố Hạ Long

Điện thoại liên hệ: 0334 688 929

Email:

Đồng chí: Nguyễn Thị Bích

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. 

Điện thoại: 0977.933.123

Email:  nguyenthibich.hb@quangninh.gov.vn

   

Sơ đồ trang thông tin