kinh tế

Thành phố Hạ Long: Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao Chỉ số hài lòng của người dân.
Ngày đăng 27/10/2021 | 03:03  | View count: 3458

Quảng Ninh là tỉnh đạt 2 năm liên tiếp (năm 2019 và năm 2020) dẫn đầu cả nước về Chỉ số SIPAS (Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính). Năm 2021, UBND tỉnh Quảng Ninh nói chung và UBND thành phố Hạ Long nói riêng đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt đẩy mạnh cải cách hành chính.

Phát huy thành quả đạt được trên tinh thần luôn kiên trì phát triển với mục tiêu “Lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả công việc", Tỉnh Quảng Ninh và TP Hạ Long đang tiếp tục xây dựng, triển khai các giải pháp hiệu quả, phù hợp hơn nữa để phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân, doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Với việc đánh giá khách quan Chỉ số SIPAS mang đến một bức tranh toàn diện, chi tiết về chất lượng cung ứng dịch vụ công thông qua ý kiến phản hồi về cảm nhận, mức độ hài lòng và sự mong đợi của người dân, tổ chức đối với việc cung ứng dịch vụ công, sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

Năm 2021, UBND tỉnh Quảng Ninh nói chung và UBND thành phố Hạ Long nói riêng đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt đẩy mạnh cải cách hành chính. Trong đó, tập trung vào công tác chỉ đạo, điều hành, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Cùng với đó là ứng dụng công nghệ thông tin nhằm xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, hướng tới thu hút sự đầu tư của các doanh nghiệp vào phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống Nhân dân, nâng cao sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

Để người dân tiếp cận và giải quyết TTHC một cách thuận tiện, nhanh chóng nhất, UBND thành phố Hạ Long đã tập trung thực hiện cải cách quyết liệt, đổi mới cách thức giải quyết TTHC. Trong đó thực hiện có hiệu quả nguyên tắc “5 tại chỗ” (Tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, đóng dấu và trả kết quả) tại Trung tâm hành chính công thành phố, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã.

100% TTHC đưa vào giải quyết tại Trung tâm hành chính công thành phố Hạ Long được xây dựng hệ thống QLCL theo TCVN 9001-2015 để tin học hóa trên phần mềm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả; Xây dựng, điều chỉnh hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001-2015; theo đó cắt giảm 30% thời gian giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Thành phố. Thực hiện cung cấp Dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 và 4 là 261/277TTHC (trong đó có: 261 DVCTT mức độ 3, đạt 94,2%; 153DVCTT mức độ 4, đạt 55,28%).Số TTHC cấp xã được cung cấp ở mức độ 3 và 4 là 98/114 TTHC trong đó: có: 98 DVCTT mức độ 3 (đạt 86%) và 68 DVCTT mức độ 4 (đạt 60%).

Để tiếp tục nâng cao sự hài lòng của người dân và chất lượng dịch vụ hành chính công, thành phố Hạ Long tiếp tục thông tin, tuyên truyền chính xác, đầy đủ mục đích, ý nghĩa, nội dung và kết quả của Chỉ số SIPAS tới người dân, tổ chức, nhằm nâng cao nhận thức về quyền lợi và trách nhiệm, thúc đẩy sự tham gia tích cực, khách quan của người dân, tổ chức trong việc giám sát, phản hồi ý kiến về việc cung ứng dịch vụ hành chính công.

Yến Anh – Trung tâm Hành chính công TP Hạ Long