Liên đoàn lao động thành phố

 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP

Đồng chí: Phạm Ngọc Hưng
Chức vụ: TUV, Chủ tịch Liên đoàn lao động Thành phố

Điện thoại: 0917.215.828

 

 

 

Đồng chí: Nguyễn Việt Bắc
Chức vụ: Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động  Thành phố

Điện thaoị: 0987.261.453

 

Đồng chí: Nguyễn Thị Năm
Chức vụ: Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động  Thành phố

Điện thoại: 0906.062.855

Đồng chí: Dương Đình Quân

Chức vụ: Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động  Thành phố

 
 

 

Tổ chức bộ máy