Phòng dân tộc thành phố Hạ Long

PHÒNG DÂN TỘC THÀNH PHỐ HL

 

Địa chỉ: Khu 4, Phường Hoành Bồ, Thành phố Hạ Long

Điện thoại: 0203.3858.228.
 

 

Đồng chí: Bùi Xuân Hưng

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại: 0912.796.234

Email: buixuanhung@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Đỗ Thu Hằng 

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Điện thoại: 0917.614.681

Email: dothuhang@quangninh.gov.vn

 

 

Tổ chức bộ máy