Phòng giáo dục đào tạo thành phố Hạ Long

PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO TP

Địa chỉ: Phố Nguyễn Du, Phường Hồng Gai, Thành phố Hạ Long

Điện thoại: 02033.627.218

Email: pgdhalong.quangninh@moet.edu.vn;  pgdvdt.hl@quangninh.gov.vn

 

 

 

Đồng chí: Vi Bích Hạnh

Chức vụ: Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo  Thành phố

Điện thoại: 02033.826.301 

Email: truongphong@pgdhalong.edu.vn; vibichhanh@quangninh.gov.vn

 

 

Đồng chí: Hoàng Anh

Chức vụ: Phó trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo  Thành phố

Điện thoại: 02033.556.515

Email: hoanganh@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

Đồng chí: Nguyễn Vân Anh

Chức vụ: Phó Trưởng phòng GD&ĐT Thành phố Hạ Long

Điện thoại: 02033.512.226

Email: nguyenvananh@quangninh.gov.vn 

 

Đồng chí: Nguyễn Thị Tâm

Chức vụ: Phó Trưởng phòng GD&ĐT Thành phố Hạ Long

Điện thoại: 02033.602.568 

Email: nguyenthitam.hb@quangninh.gov.vn

 

Tổ chức bộ máy