Phòng Lao động - TBXH

I. Thông tin chung

1. Tên cơ quan: Phòng Lao động-Thương binh&Xã hội thành phố Hạ Long.

2. Địa chỉ: Tầng 7 - Trung tâm hành chính công Thành phố Hạ Long - Phường Hồng Gai - thành phố Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh.

3. Số điện thoại: 0203.3620.611; 0303.3628.320.

4. Email: phongldtbvxh.hl@quangninh.gov.vn

II. Chức năng - nhiệm vụ

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hạ Long cơ quan tham mưu giúp Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: lao động; việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội; bảo hiểm thất nghiệp; an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; phòng chống tệ nạn xã hội; bình đẳng giới; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố và theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng và mở tài khoản tại kho bạc nhà nước thành phố Hạ Long để hoạt động theo quy định hiện hành; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp và toàn diện của UBND thành phố Hạ Long, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh.

III. Tổ chức bộ máy

 

 

Đồng chí: Nguyễn Thị Loan

- Chức vụ chuyên môn: Trưởng phòng.

- Chức vụ Đảng: Bí thư Chi bộ Phòng Lao động-TB&XH.

- Trình độ chuyên môn: Đại học.

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

- Số điện thoại: 0913.542699.

- Địa chỉ email: nguyenthiloan@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Phạm Thị Nhàn

- Chức vụ chuyên môn: Phó Trưởng phòng.

- Chức vụ Đảng: Phó Bí thư Chi bộ Phòng Lao động-TB&XH.

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QLKT.

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

- Số điện thoại: 032.9616868

- Địa chỉ email: phamthinhan@quangninh.gov.vn

 

 

 

Đồng chí: Vũ Thị Ngọc Phương

- Chức vụ chuyên môn: Phó Trưởng phòng.

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật.

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

- Số điện thoại: 0973.954889

- Địa chỉ email: vuthingocphuong@quangninh.gov.vn

 

 

Tổ chức bộ máy