Quản lý đô thị thành phố Hạ Long

I. PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ

Địa chỉ: Tầng 1 trụ sở UBND thành phố Hạ Long (số 2 phố Bến Đoan, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long).

Điện thoại: 0203.3620889

Địa chỉ hòm thư công vụ: phongqldt.hl@quangninh.gov.vn

II. Chức Năng - Nhiệm vụ: Được Quy định tại Quết định 431/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 của UBND Thành phố, cụ thể như sau

 

               III. Tổ chức - Bộ máy

 

 

Đồng chí: Nguyễn Vũ Hải

Chức vụ: Trưởng phòng Quản lý Đô thị TP Hạ Long

Điện thoại: 0923.268.828

Email: Nguyenvuhai.hl@quangninh.gov.v

 

Đồng chí: Vũ Trường Thành

Chức vụ: Phó trưởng phòng Quản lý Đô thị TP

Điện thoại : 0988.206.888

Email: Vutruongthanh@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Lê Thanh Quỳnh

Chức vụ: Phó Trưởng phòng Quản lý Đô thị TP Hạ Long

Điện thoại: 0989 319 333

Email: lethanhquynh@quangninh.gov.vn

 Đồng chí: Nguyễn Thanh Tùng

Chức vụ: Phó trưởng phòng Quản lý Đô thị TP

Điện thoại: 0912.088.944

Email: Nguyenthanhtung.hb@quangninh.gov.vn

Tổ chức bộ máy