PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH TP

Đồng chí: Vũ Ngọc Lâm 

Chức vụ: Trưởng phòng TC-KH Thành phố

Điện thoại:

Email: 

 

Đồng chí: Đoàn Thị Ngọc Linh

Chức vụ: Phó Trưởng phòng TC-KH Thành phố

Điện thoại: 0982.968.529

Email: doanthingoclinh@quangninh.gov.vn

 

 

Đồng chí: Lê Tiến Duy

Chức vụ: Phó Trưởng phòng TC-KH Thành phố

Điện thoại: 0912.092.589

Email: letienduy@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Lê Quỳnh Thoa

Chức vụ: Phó Trưởng phòng TC-KH Thành phố

Điện thoại: 0906.236.197

Email: lequynhthoa@quangninh.gov.vn

 

 

Đồng chí: Phùng Thị Thanh Xuân 

Chức vụ: Phó Trưởng phòng TC-KH Thành phố

Điện thoại: 0912.076.239

Email: phungthithanhxuan@quangninh.gov.vn

Tổ chức bộ máy