Phòng Văn hóa Thông tin Thành phố

I. PHÒNG Văn hóa thông tin Thành phố

Địa chỉ: Số 2 phố Bến Đoan, Phường Hồng Gai, Thành phố Hạ Long

Điện thoại: 02033.825417

Email: Phongvhtt.hl@quangninh.gov.vn

II. Chức năng nhiệm vụ: Được Quy định tại Quyết định số 307/QĐ-UBND ngày 20/01/2020 của UBND Thành phố, cụ thể như sau:

III. Tổ chức bộ máy

 

Đồng chí: Vũ Mạc Hà

Chức vụ: Phó Trưởng phòng; Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý kinh tế; Đại học quản trị doanh nghiệp; Cao cấp lý luận chính trị

Điện thoại: 0915006031

Email: vumacha@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Vũ Thị Vân Oanh

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Điện thoại: 0916860633

Email: vuthivanoanh2@quangninh.gov.vn

 

 

 

Tổ chức bộ máy