Phòng y tế

PHÒNG Y TẾ THÀNH PHỐ HẠ LONG 

 

Đồng chí: Đặng Văn Chương

Chức vụ: Trưởng phòng Y tế Thành phố

Điện thoại: 02033.601.569

Email: dangvanchuong@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

Đồng chí: Dương Thị Quyên

Chức vụ: Phó trưởng phòng Y tế Thành phố

Điện thoại: 0962.988.282

Email: duongthiquyen@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Bùi Quốc Tuấn 

Chức vụ: Phó trưởng phòng Y tế Thành phố

Điện thoại: 

Email: buiquoctuan@quangninh.gov.vn

 

Tổ chức bộ máy