Tin tức thành phố

Công an thành phố Hạ Long
Ngày đăng 10/04/2020 | 04:37  | View count: 7955

Công an thành phố Hạ Long

  • Địa chỉ          : 
  • Điện thoại     : 
  • Email            : 

 

 

 

Đồng chí: Nguyễn Hải Phong

Chức vụ:  Trưởng CATP

Điện thoại: 

Email: 

 

 

Đồng chí: Nguyễn Văn Tuấn

Chức vụ: Phó Trưởng CATP

Điện thoại liên hệ: 

Email:

 

Đồng chí: Nguyễn Thành Hưng

Chức vụ: Phó Trưởng CATP

Điện thoại liên hệ: 

Email:

 

Đồng chí: Biện Hùng Cường

Chức vụ: Phó Trưởng CATP

Điện thoại liên hệ: 

Email:

 

Đồng chí: Lê Văn Tuấn

Chức vụ: Phó Trưởng CATP

Điện thoại liên hệ: 

Email:

 

Đồng chí: Nguyễn Thành Kiên

Chức vụ: Phó Trưởng CATP

Điện thoại liên hệ: 

Email: