Tin tức thành phố

Tòa án nhân dân
Ngày đăng 10/04/2020 | 04:40  | View count: 6325

Tòa án nhân dân Thành phố Hạ Long

  • Địa chỉ          : 
  • Điện thoại     : 
  • Email            : 

 

 

 

Đồng chí: Nguyễn Bình Vân

Chức vụ: Chánh án

Điện thoại: 

Email: 

 

 

Đồng chí: Dương Mạnh Chiến

Chức vụ: Phó Chánh án

Điện thoại liên hệ: 

Email:

 

Đồng chí: Đỗ Thị Duyên

Chức vụ: Phó Chánh án

Điện thoại liên hệ: 

Email:

 

Đồng chí: Bàn Văn Hòa

Chức vụ: Phó Chánh án

Điện thoại liên hệ: 

Email: