Trung tâm truyền thông - văn hóa

I. TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG - VĂN HÓA THÀNH PHỐ HẠ LONG

Địa chỉ: Số 1, phố Nguyễn Du, phương Hồng Gai, Thành phố Hạ Long

Điện thoại: 0333.825.412

Email: ttttvvh.hl@quangninh.gov.vn

II. Chức Năng - Nhiệm Vụ:

1. Chức năng

- Là cơ quan tuyên truyền của Đảng bộ, chính quyền thành phố Hạ Long

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao phục vụ nhiệm vụ chính trị của Thành phố.

- Tổ chức, cung ứng dịch vụ công; đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; nhu cầu tiếp nhận thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân các dân tộc trên địa bàn thành phố Hạ Long.

- Thu thập, lưu trữ, tổ chức việc khai thác và sử dụng chung vốn tài liệu trong xã hội nhằm truyền bá tri thức, cung cấp thông tin phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu, công tác và giải trí của mọi tầng lớp của nhân dân; góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, phát triển khoa học, công nghệ, kinh tế, văn hóa, phục vụ công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Thành phố.

2. Nhiệm vụ

- Căn cứ vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của Thành phố để xây dựng kế hoạch hoạt động trình Chủ tịch UBND Thành phố và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt;

- Sản xuất và phát sóng các chương trình truyền thanh bằng tiếng Việt trên hệ thống loa truyền thanh, thiết bị phát sóng phát thanh được trang bị nhằm tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tập trung vào sự chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền từ Thành phố đến các xã, phường trên địa bàn, các hoạt động tại cơ sở, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, kinh tế, văn hoá, xã hội, công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh trật tự, gương người tốt, việc tốt,  các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập, lao động sản xuất tới đông đảo các tầng lớp nhân dân theo quy định của Pháp luật.

-  Tiếp sóng và phát sóng các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ninh nhằm phục vụ nhu cầu tiếp nhận thông tin của nhân dân theo quy định của Pháp luật.

-  Trực tiếp quản lý hệ thống kỹ thuật chuyên ngành để thực hiện việc tiếp sóng, phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ninh sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

- Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật đối với Đài Truyền thanh xã, phường trên địa bàn Thành phố.

- Tham gia ý kiến với Ủy ban nhân dân Thành phố và các cơ quan chức năng có liên quan để củng cố, mở rộng sự nghiệp truyền thanh, truyền hình trên địa bàn.

- Quản trị Cổng Thông tin - Điện tử thành phố.

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, giải trí, chiếu phim, câu lạc bộ, nhóm sở thích, lớp năng khiếu nghệ thuật;

- Tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao; hướng dẫn kỹ thuật, phương pháp và điều kiện tập luyện cho các tổ chức và cá nhân;

- Tổ chức các cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn, thi đấu và hướng dẫn phong trào Văn hóa - văn nghệ, Thể dục - thể thao ở cơ sở;

- Phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao;

- Sưu tầm, bảo tồn và hướng dẫn các loại hình nghệ thuật dân gian, các môn thể thao truyền thống;

- Tổ chức các hoạt động tác nghiệp chuyên môn, các hoạt động dịch vụ văn hóa, thể thao và các hoạt động dịch vụ khác đáp ứng nhu cầu của nhân dân trên địa bàn, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của Trung tâm;

- Hợp tác, giao lưu, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ và các hoạt động trong lĩnh vực Phát thanh - truyền hình, Văn hóa, thể thao với các đơn vị, tổ chức trong và ngoài Thành phố.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan phục vụ nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố, của tỉnh và của đất nước.

- Đáp ứng yêu cầu và tạo điều kiện thuận lợi cho người đọc trong việc sử dụng vốn tài liệu thư viện và tham gia các hoạt động do thư viện tổ chức;

- Thu thập, bổ sung và xử lý nghiệp vụ vốn tài liệu; bảo quản vốn tài liệu và thanh lọc ra khỏi kho các tài liệu lạc hậu, hư nát theo quy chế của thư viện; luân chuyển sách báo và hướng dẫn nghiệp vụ cho thư viện cơ sở.

- Quản lý, tổ chức hoạt động của nhà thi đấu, sân vận động, nhà văn hóa và thư viện.

- Quản lý, sử dụng lao động, tài sản, ngân sách và nguồn thu từ dịch vụ; thực hiện chính sách đối với viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

-  Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên. Tham gia các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ do cơ quan cấp trên tổ chức. Tổ chức hoạt động thi đua khen thưởng theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân Thành phố giao.

III. Tổ chức bộ máy

 

 

Đồng chí: Phạm Tống

Chức vụ: Giám đốc Trung tâm truyền thông - Văn hóa Thành phố

Điện thoại: 0904136581

Email: phamtong@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Nguyễn Thị Thùy Dương

Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm truyền thông - Văn hóa Thành phố

Điện thoại: 02033.611.792

Email: Nguyenthithuyduong2@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Nguyễn Thị Thanh

Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm truyền thông - Văn hóa Thành phố\

Điện thoại: 0936635580

Email: nguyenthithanh.hb@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Phạm Văn Xây

Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm truyền thông - Văn hóa Thành phố

Điện thoại: 0982.607.929

Email: phamvanxay@quangninh.gov.vn

Tổ chức bộ máy