Trung tâm y tế

Trung tâm y tế thành phố Hạ Long

  • Địa chỉ          : 
  • Điện thoại     : 
  • Email            : 

 

 

 

Đồng chí: Bùi Hồng Tâm 

Chức vụ: Giám đốc

Điện thoại: 

Email: 

 

 

Đồng chí: Nguyễn Thị Toan

Chức vụ: Phó Giám đốc

Điện thoại liên hệ: 

Email:

 

Đồng chí: Nguyễn Đình Nam 

Chức vụ: Phó Giám đốc

Điện thoại liên hệ: 

Email:

 

Đồng chí: Nguyễn Thị Bích Thủy 

Chức vụ: Phó Giám đốc

Điện thoại liên hệ: 

Email:

 

 

 

 

                                                                                                

 

Tổ chức bộ máy