Di tích lịch sử

Quyết định số 3929/QĐ-UBND ngày 14/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt danh mục DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA VÀ DANH LAM THẮNG CẢNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH
Ngày đăng 23/09/2021 | 08:30  | View count: 559

Ngày 14/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 3929/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục DI TÍCH LỊCH SỬ -  VĂN HÓA VÀ DANH LAM THẮNG CẢNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH

 

CHI TIẾT DANH MỤC TẠI ĐÂY:

http://halongcity.gov.vn/web/guest/van-ban-chi-dao-dieu-hanh1?p_p_id=400_WAR_portalvanbandieuhanhportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_400_WAR_portalvanbandieuhanhportlet_id=5171&_400_WAR_portalvanbandieuhanhportlet_mvcPath=%2Fhtml%2Fportlet%2Flist%2Fview_detail.jsp