Trung tâm bồi dưỡng chính trị

I. GIỚI THIỆU CHUNG

Tên cơ quan: Trung tâm Chính trị thành phố Hạ Long

- Địa chỉ: Tổ 32 khu 3A, Phường Cao Xanh, Thành phố Hạ Long

- Điện thoại: 02033811239

- Email: trungtambdcttphalongcx@gmail.com

II. CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

II. TỔ CHỨC BỘ MÁY

  1. Đồng chí: Phan Thị Hải Hường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị Thành phố

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế đối ngoại

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Số điện thoại: 0912.619.118

- Địa chỉ email: phanthihaihuong@quangninh.gov.vn

 

 

Đồng chí: Ngô Tiến Sỹ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, kiêm Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị Thành phố

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm Tin học; Cử nhân Luật Kinh tế; Thạc sỹ Quản lý giáo dục.

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Số điện thoại: 0984.984.521

- Địa chỉ email: ngotiensy@quangninh.gov.vn

 

 

Tổ chức bộ máy