I. GIỚI THIỆU CHUNG:

Ủy ban nhân dân Thành phố Hạ Long

Địa chỉ: số 2 phố Bến Đoan, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long

Điện thoại: 0203.3825.408

Địa chỉ hòm thư công vụ: ubndhl@quangninh.gov.vn

II. Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố:

Đồng chí: Nguyễn Tiến Dũng
 Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố

Đồng chí: Nguyễn Tuấn Minh
 Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch TT UBND Thành phố

 

Đồng chí: Nguyễn Ngọc Sơn
 Thành ủy viên, Phó chủ tịch UBND Thành phố 

 Email: nguyenngocson.hl@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Nguyễn Hữu Nhã
 Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Thành phố 

 Email: nguyenhuunha@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

Tổ chức bộ máy