ủy ban kiểm tra

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên cơ quan, đơn vị: Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra thành phố Hạ Long.

2. Địa chỉ: Số 26 Lê Thánh Tông, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

3. Số điện thoại: 0203 3622 884.

4. Email: Cqkttt.hl@quangninh.gov.vn

II. CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

1. Chức năng

Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra thành phố Hạ Long là cơ quan chuyên trách thuộc Thành ủy, UBND thành phố; tham mưu giúp Thành ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy và Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hạ Long, Ủy ban nhân dân và Chủ tịch UBND thành phố Hạ Long thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, giải quyết khiếu nại tố cáo và thi hành kỷ luật Đảng theo quy định. Đồng thời, giúp Thành ủy, UBND thành phố về công tác Nội chính và phòng chống tham nhũng; thực hiện các nhiệm vụ khác do Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, UBND thành phố giao. Chịu sự hướng dẫn trực tiếp về chuyên môn nghiệp vụ của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy và Thanh tra tỉnh Quảng Ninh.

2. Nhiệm vụ

(1). Công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất

- Phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu chương trình, kế hoạch, nội dung, kiểm tra, thanh tra, giám sát, kỷ luật, các đề án trình Thành ủy, UBND thành phố, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy xem xét, quyết định theo thẩm quyền và các chỉ thị, nghị quyết, quyết định, quy định, quy chế, kết luận của cấp ủy về công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp.

- Tham mưu tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, quy định của pháp luật, chương trình, kế hoạch sau khi được cấp ủy, chính quyền phê duyệt.

- Đề xuất, tham gia ý kiến để ban hành các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết, quyết định, quy định, quy chế, kết luận về công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, thi hành kỷ luật, công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp.

Nghiên cứu, đề xuất với Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy cho chủ trương, định hướng xử lý một số vụ việc, vụ án theo quy định; các vấn đề đột xuất, nổi cộm, phức tạp liên quan đến an ninh, trật tự trên địa bàn.

- Tham mưu sơ kết, tổng kết và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật, công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp.

- Đề xuất với Ban Thường vụ Thành ủy cho chủ trương về hoạt động và đánh giá công tác của các cơ quan nội chính của Thành phố. Tham mưu tổ chức giao ban định kỳ, đột xuất khối nội chính của Thành phố.

(2). Công tác hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra, giám sát

Thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và các quy định của Đảng. Chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ, đôn đốc kiểm tra cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới, UBND các phường, xã, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc thành phố; cán bộ, đảng viên công chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp.

(3). Công tác thẩm định, thẩm tra

Thẩm định, thẩm tra, tham gia góp ý vào các đề án, văn bản của cơ quan đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội về những nội dung liên quan được giao.

(4). Công tác phối hợp

Chủ động phối hợp với các ban xây dựng Đảng, các cơ quan, đơn vị, phòng ban chức năng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của Thành phố, các chi, đảng bộ cơ sở, UBND các phường, xã để thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, thanh tra, giám sát, thi hành kỷ luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp và các nhiệm vụ khác do Thành ủy và UBND thành phố giao. Phối hợp theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế làm việc, quy chế quản lý cán bộ, công chức; công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp. Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật cho cấp ủy viên và cán bộ, công chức kiểm tra của Thành ủy và cấp ủy trực thuộc Thành ủy; phối hợp hướng dẫn nghiệp vụ công tác cho Ban thanh tra nhân dân các phường, xã.

(5). Nhiệm vụ chuyên môn

- Tham mưu cho Ủy ban Kiểm tra Thành ủy phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan giúp Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng và điều phối thực hiện chương trình đồng bộ công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát của cả hệ thống chính trị; giúp Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 30, Điều lệ Đảng; tham mưu giải quyết tố cáo, khiếu nại, kỷ luật đảng và xem xét, xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm theo thẩm quyền.

- Tham mưu cho Ủy ban Kiểm tra Thành ủy thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Điều 32, Điều lệ Đảng, theo Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và nhiệm vụ do cấp ủy giao.

- Tham mưu cho UBND thành phố thực hiện công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong phạm vi quản lý của UBND thành phố. Tổ chức thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật và thực hiện chức trách nhiệm vụ của tổ chức, cá nhân; thực hiện thanh tra khi có dấu hiệu vi phạm.

- Thực hiện nhiệm vụ, tiếp nhận, phân loại, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với cán bộ công chức, viên chức, đảng viên thuộc thẩm quyền của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra (của UBKT, thanh tra).

- Tham mưu cho cấp ủy thực hiện nhiệm vụ về công tác nội chính, công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý than, khoáng sản; công tác phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Là cơ quan Thường trực BCĐ cải cách tư pháp thành phố.

- Tham mưu giúp Ủy ban Kiểm tra Thành ủy chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.

- Chủ trì tham mưu, phối hợp tiếp nhận xử lý thông tin, báo cáo và theo dõi, tổng hợp, tham mưu cho Bí thư Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp công dân, tiếp và đối thoại trực tiếp với công dân, xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân; phối hợp với Văn phòng Thành ủy và Ban Tiếp công dân Thành phố chuẩn bị nội dung phục vụ Bí thư Thành ủy tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với công dân định kỳ, đột xuất. Phối hợp với Ban Tiếp công dân Thành phố thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ.

- Kiểm tra, giám sát, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau kiểm tra, thanh tra, giám sát, kiểm toán các cấp thực hiện thuộc phạm vi quản lý của thành phố.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do cấp ủy, chính quyền giao và theo quy định của Điều lệ Đảng và pháp luật.

III. TỔ CHỨC - BỘ MÁY

Đồng chí: Nguyễn Hoàng Quý

- Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra Thành phố.

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế.

- Trình độ LL chính trị: Cao cấp.

- Điện thoại: 0983 973 578.

- Email: Nguyenhoangquy@quangninh.gov.vn.

 

 

Đồng chí: Vũ Thị Oanh

- Chức vụ: Thành ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Phó Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra Thành phố.

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư nông nghiệp.

- Trình độ LL chính trị: Cao cấp.

- Điện thoại: 0912 902 927.

- Email: Vuthioanh2@quangninh.gov.vn.

Đồng chí: Trần Văn Lễ

- Chức vụ: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Phó Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra Thành phố.

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế.

- Trình độ LL chính trị: Cao cấp.

- Điện thoại: 0912 312 666.

- Email: Tranvanle@quangninh.gov.vn.

 

 

Tổ chức bộ máy