Văn bản chỉ đạo điều hành của thành ủy Hạ Long

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 408-TB/TU  Thông báo lịch công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy tháng 01/2022 Thành ủy Hạ Long 17/01/2022
2 38-QĐ/BCĐ Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hạ Long Thành ủy Hạ Long 17/01/2022
3 2154-QĐ/TU Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo và phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo phát triển cảng biển và dịch vụ cảng biển trên địa bàn thành phố Hạ Long đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Thành ủy Hạ Long 17/01/2022
4 2153-QĐ/TU Quyết định về việc kiện toàn, phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo công tác giao đất, cho thuê đất, quản lý đối với đất rưng, đất nuôi trồng thủy sản trên địa bàn thành phố Hạ Long Thành ủy Hạ Long 17/01/2022
5 2155-QĐ/TU Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo và phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo và phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình giảm nghèo thành phố Hạ Long Thành ủy Hạ Long 17/01/2022
6 2-CTr/VPTU  Chương trình công tác văn phòng năm 2022 Thành ủy Hạ Long 10/01/2022
7 851-CV/TU Về việc nêu gương trong thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch covid-19 Thành ủy Hạ Long 10/01/2022
8 2144-QĐ/TU Quyết định về việc kiện toàn Ban Biên soạn cuốn lịch sử Đảng thành phố Thành ủy Hạ Long 10/01/2022
9 2131-QĐ/TU; 2132-QĐ/TU Quyết định xếp loại chất lượng tập thể lãnh đạo quản lý và cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2021; Quyết định đánh giá, xếp loại đối với cán bộ lãnh đạo quản lý diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, năm 2021 ( diện Thường trực Thành ủy Đánh giá, xếp loại) Thành ủy Hạ Long 05/01/2022
10 9-CTR/TU Chương trình kiểm tra, giám sát, thanh tra của Thành phố năm 2022 Thành ủy Hạ Long 31/12/2021
11 269-BC/TU Báo cáo kết quả công tác năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 Thành ủy Hạ Long 31/12/2021
12 10-CT/TU Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2022 Thành ủy Hạ Long 29/12/2021
13 56-NQ/TU  Nghị quyết của Ban Chấp hành đảng bộ thành phố về phương hướng nhiệm vụ năm 2022 Thành ủy Hạ Long 21/12/2021
14 366-TB/TU Thông báo kết luận chỉ đạo của BTV tại Hội nghị ngày 29/11/2021 Thành ủy Hạ Long 07/12/2021
15 25-TB/BCĐ Thông báo ý kiến của Ban chỉ đạo phòng chống dịch covid 19  thành phố Thành ủy Hạ Long 05/12/2021
16 1903-QĐ/TU Quyết định thành lập BCĐ, phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 17/5/2021 của Tỉnh ủy và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới thành phố Hạ Long Thành ủy Hạ Long 26/11/2021
17 1903-QĐ/TU Quyết định thành lập BCĐ, phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 17/5/2021 của Tỉnh ủy và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới thành phố Hạ Long Thành ủy Hạ Long 23/11/2021
18 348-TB/TU Thông báo Kết luận của BTV Thành ủy Hạ Long tại buổi làm việc với BCĐ phòng, chống covid 19 Thành phố và các xã, phường Thành ủy Hạ Long 22/11/2021
19 343-TB/TU Thông báo kết luận chỉ đạo của Ban Thường vụn tại Hội nghị ngày 04/11/2021 Thành ủy Hạ Long 16/11/2021
20 320-TB/TU Thông báo Kết luận chỉ đạo của ban thường vụ Thành ủy về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid 19 Thành ủy Hạ Long 25/10/2021