Văn bản chỉ đạo điều hành của HĐND thành phố Hạ Long

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 Tài liệu họp HĐND 3. Tài liệu kỳ họp thứ 6 năm 2022 (kỳ chuyên đề) HĐND TP Khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026  HĐND Thành phố Hạ Long 14/01/2022
2 Tài liệu HĐND 2. Tài liệu kỳ họp thứ 6 năm 2022 (kỳ chuyên đề) HĐND TP Khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026  HĐND Thành phố Hạ Long 11/01/2022
3 21/BPC Chương trình công tác năm 2022 của ban Pháp chế HĐND TP HĐND Thành phố Hạ Long 10/01/2022
4 156/CTr-HĐND Chương trình công tác của TT và các ban HĐND TP 2022 HĐND Thành phố Hạ Long 10/01/2022
5 Tài liệu HĐND Tài liệu kỳ họp thứ 6 năm 2022 (kỳ chuyên đề) HĐND TP Khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026 HĐND Thành phố Hạ Long 10/01/2022
6 46/NQ-HĐND Nghị quyết phê chuẩn Ủy viên ban KTXH, HĐND TP HĐND Thành phố Hạ Long 10/01/2022
7 Tài liệu họp HĐND NQ (39;40) kỳ họp thứ 5 HĐND khóa II nhiệm kỳ 2021-2026 HĐND Thành phố Hạ Long 10/01/2022
8 Tài liệu HĐND Thành phố NQ kỳ họp thứ 5 HĐND khóa II nhiệm kỳ 2021-2026 HĐND Thành phố Hạ Long 04/01/2022
9 44, 45/NQ-HĐND Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban KTXH, HĐND TP khóa II (NQ 44) ; Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Trưởng ban KTXH, HĐND TP khóa II (NQ 45) HĐND Thành phố Hạ Long 29/12/2021
10 Tài liệu HĐND 4. Tài liệu Kỳ họp thứ Năm - HĐND Thành phố Khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026 HĐND Thành phố Hạ Long 24/12/2021
11 Tài liệu HĐND 3. Tài liệu Kỳ họp thứ Năm - HĐND Thành phố Khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026 HĐND Thành phố Hạ Long 24/12/2021
12 Tài liệu HĐND 2. Tài liệu Kỳ họp thứ Năm - HĐND Thành phố Khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026 HĐND Thành phố Hạ Long 24/12/2021
13 Tài liệu HĐND 1. Tài liệu Kỳ họp thứ Năm - HĐND Thành phố Khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026 HĐND Thành phố Hạ Long 24/12/2021
14 11603/QĐ-UBND  QĐ.Thu hồi đất do hộ ông, bà Bùi Văn Vượng 0 Nguyễn thị Hằng đang sử dụng tại thôn An Biên II, xã Lê Lợi để GPBM thực hiện dự án Cầu Cửa Lục 1 tại phường Giếng Đáy HĐND Thành phố Hạ Long 21/12/2021
15 Tài liệu họp HĐND 11. Tài Liệu phục vụ Kỳ họp thứ Năm (kỳ họp thường lệ cuối năm 2021) - HĐND Thành phố Khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026 HĐND Thành phố Hạ Long 19/12/2021
16 33.1/NQ-HĐND Nghị quyết vv điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách TP 2021 HĐND Thành phố Hạ Long 19/12/2021
17 Tài liệu họp HĐND 10. Tài Liệu phục vụ Kỳ họp thứ Năm (kỳ họp thường lệ cuối năm 2021) - HĐND Thành phố Khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026 HĐND Thành phố Hạ Long 17/12/2021
18 Tài liệu họp HĐND 9. Tài Liệu phục vụ Kỳ họp thứ Năm (kỳ họp thường lệ cuối năm 2021) - HĐND Thành phố Khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026 HĐND Thành phố Hạ Long 17/12/2021
19 Tài liệu họp HĐND 8. Tài Liệu phục vụ Kỳ họp thứ Năm (kỳ họp thường lệ cuối năm 2021) - HĐND Thành phố Khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026 HĐND Thành phố Hạ Long 16/12/2021
20 Tài liệu họp HĐND 3.Tài Liệu phục vụ Kỳ họp thứ Năm (kỳ họp thường lệ cuối năm 2021) - HĐND Thành phố Khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026 HĐND Thành phố Hạ Long 14/12/2021