Văn bản chỉ đạo điều hành của HĐND thành phố Hạ Long

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 Tài liệu họp HĐND 8. Tài Liệu phục vụ Kỳ họp thứ Năm (kỳ họp thường lệ cuối năm 2021) - HĐND Thành phố Khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026 HĐND Thành phố Hạ Long 16/12/2021
2 Tài liệu họp HĐND 3.Tài Liệu phục vụ Kỳ họp thứ Năm (kỳ họp thường lệ cuối năm 2021) - HĐND Thành phố Khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026 HĐND Thành phố Hạ Long 14/12/2021
3 Tài liệu họp HĐND 6. Tài Liệu phục vụ Kỳ họp thứ Năm (kỳ họp thường lệ cuối năm 2021) - HĐND Thành phố Khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026 HĐND Thành phố Hạ Long 14/12/2021
4 Tài liệu họp HĐND 7. Tài Liệu phục vụ Kỳ họp thứ Năm (kỳ họp thường lệ cuối năm 2021) - HĐND Thành phố Khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026 HĐND Thành phố Hạ Long 14/12/2021
5 Tài liệu họp HĐND 5. Tài Liệu phục vụ Kỳ họp thứ Năm (kỳ họp thường lệ cuối năm 2021) - HĐND Thành phố Khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026 HĐND Thành phố Hạ Long 14/12/2021
6 Tài liệu họp HĐND 4. Tài Liệu phục vụ Kỳ họp thứ Năm (kỳ họp thường lệ cuối năm 2021) - HĐND Thành phố Khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026 HĐND Thành phố Hạ Long 14/12/2021
7 Tài liệu họp HĐND 2.Tài Liệu phục vụ Kỳ họp thứ Năm (kỳ họp thường lệ cuối năm 2021) - HĐND Thành phố Khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026 HĐND Thành phố Hạ Long 14/12/2021
8 Tài liệu họp HĐND 1. Tài Liệu phục vụ Kỳ họp thứ Năm (kỳ họp thường lệ cuối năm 2021) - HĐND Thành phố Khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026 HĐND Thành phố Hạ Long 14/12/2021
9 33/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách Thành phố năm 2021 

HĐND Thành phố Hạ Long 03/12/2021
10 32/NQ-HĐND  Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư và phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án dự kiến đầu tư trong kế hoạch Đầu tư công năm 2022 của Thành phố HĐND Thành phố Hạ Long 26/11/2021
11 11403/UBND-VP Về việc phân công chỉ đạo chuẩn bị các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 của HĐND Thành phố HĐND Thành phố Hạ Long 26/11/2021
12 30, 31/NQ-HĐND Nghị quyết miễn nhiệm ủy viên UBND TP khóa II ( NQ 30) Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên UBND TP khóa II ( NQ 31) HĐND Thành phố Hạ Long 16/11/2021
13 Tài liệu họp HĐND Tài Liệu phục vụ Kỳ họp thứ Tư - HĐND Thành phố Khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026 HĐND Thành phố Hạ Long 14/11/2021
14 NQ Nghị Quyết Kỳ họp thứ Ba (kỳ chuyên đề) - HĐND Thành phố Khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026 HĐND Thành phố Hạ Long 04/11/2021
15 Tài liệu họp HĐND Tài Liệu phục vụ Kỳ họp thứ Ba (kỳ chuyên đề) - HĐND Thành phố Khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026 HĐND Thành phố Hạ Long 29/10/2021
16 902/BC-UBND Báo cáo Dự kiến (Lần 2) về Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Thành phố giai đoạn 2021 - 2025 HĐND Thành phố Hạ Long 29/10/2021
17 Dự Thảo NQ-HĐND Nghị quyết điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách thành phố năm 2021 HĐND Thành phố Hạ Long 29/10/2021
18 Dự thảo NQ-HĐND Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án và phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án dự kiến đầu tư trong kế hoạch đầu tư công năm 2021, 2022 của Thành phố HĐND Thành phố Hạ Long 29/10/2021
19 12/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra Dự thảo nghị quyết về việc phê duyệt điểu chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án và phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án dự kiến đầu tư trong kế hoạch đầu tư công năm 2021, 2022 của Thành phố HĐND Thành phố Hạ Long 28/10/2021
20 431/TTr-UBND Tờ trình Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án và phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án dự kiến đầu tư trong kế hoạch đầu tư công năm 2021, 2022 của Thành phố HĐND Thành phố Hạ Long 22/10/2021