Văn bản chỉ đạo điều hành của HĐND thành phố Hạ Long

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 622/UBND; 625/UBND Báo cáo trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2 - HĐND Thành phố khóa II, nhiệm kỳ 2021 - 2026 của UBND Thành phố HĐND Thành phố Hạ Long 19/07/2021
2 4645/CATP-TH Về việc chuẩn bị nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ 2 - HĐND thành phố khóa 2 của Công an Thành phố HĐND Thành phố Hạ Long 15/07/2021
3 63-68/QĐ-HĐND
Quyết định vv phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch, PCT HĐND xã Kỳ Thượng, Vũ Oai, Hòa Bình
HĐND Thành phố Hạ Long 13/07/2021
4 59-62/QĐ-HĐND Quyết định phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch, PCT HĐND phường Hà Khẩu, Tuần Châu HĐND Thành phố Hạ Long 13/07/2021
5 05/BC-HĐND Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2021 và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 của Thường trực HĐND Thành phố HĐND Thành phố Hạ Long 09/07/2021
6 37-58/QĐ-HĐND Quyết định phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ PCT, Chủ tịch HĐND phường, xã nhiệm kỳ 2021-2026 HĐND Thành phố Hạ Long 05/07/2021
7 15-38/QĐ-HĐND Quyết định phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch, PCT phường xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 HĐND Thành phố Hạ Long 30/06/2021
8 13./NQ-HĐND Nghị quyết vv thành lập các Tổ đại biểu HĐND TP và chỉ định Tổ trưởng, Tổ phó các Tổ đại biểu HĐND Thành phố Hạ Long 25/06/2021
9 11/NQ-HĐND
Nghị quyết vv phê chuẩn danh sách Ủy viên Ban Kinh tế - xã hội HĐND TP khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021
HĐND Thành phố Hạ Long 25/06/2021
10 12/NQ-HĐND Nghị quyết vv phê chuẩn danh sách Ủy viên Ban Pháp chế HĐND TP khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021 HĐND Thành phố Hạ Long 25/06/2021
11 13,14/QĐ-HĐND Quyết định phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND phường Hồng Hải HĐND Thành phố Hạ Long 23/06/2021
12 11,12/QĐ-HĐND Quyết định phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND phường Việt Hưng HĐND Thành phố Hạ Long 23/06/2021
13 05, 06/QĐ-HĐND Quyết định phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND phường Hùng Thắng HĐND Thành phố Hạ Long 22/06/2021
14 07,08/QĐ-HĐND Quyết định phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND phường Bãi Cháy HĐND Thành phố Hạ Long 22/06/2021
15 09, 10/QĐ-HĐND
Quyết định phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND phường Hà Trung
HĐND Thành phố Hạ Long 22/06/2021
16 01,02/QĐ-HĐND Quyết định phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND phường Hà khánh HĐND Thành phố Hạ Long 22/06/2021
17 03,04/QĐ-HĐND Quyết định phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND phường Hà Phong HĐND Thành phố Hạ Long 22/06/2021
18 Số: 07/NQ-HĐND Nghị quyết v/v xác nhận kết quả bầu cử Phó Chủ tịch UBND tp Hạ Long khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026 HĐND Thành phố Hạ Long 18/06/2021
19 Số: 09/NQ-HĐND Nghị quyết v/v xác nhận kết quả bầu cử Hội thẩm Tòa án nhân dân tp Hạ Long, nhiệm kỳ 2021-2026 HĐND Thành phố Hạ Long 18/06/2021
20 Số: 08/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ ủy viên UBND tp Hạ Long khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026 HĐND Thành phố Hạ Long 18/06/2021