Văn bản chỉ đạo điều hành của HĐND

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 143/QĐ-UBND QĐ. phê duyệt kế hoạch tổ chức thực hiện Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả số 781/QĐ-CCXP ngày 28/12/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hạ Long đối với bà Lê Thị Mão tại tổ 4 khu 1B phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long UBND TP Hạ Long 17/01/2022
2 2156-QĐ/TU Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn thành phố Hạ Long UBND TP Hạ Long 17/01/2022
3 5-QĐ/BCĐ Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công thành phố Hạ Long UBND TP Hạ Long 17/01/2022
4 11/TB-UBND Thông báo bắt thăm vị trí giao đất đối với các hộ dân di dời khẩn cấp ra khỏi chung cư 5 tầng UBND TP Hạ Long 17/01/2022
5 408-TB/TU  Thông báo lịch công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy tháng 01/2022 Thành ủy Hạ Long 17/01/2022
6 489-TB/TU TB ý kiến chỉ đạo thường trực tỉnh ủy về công tác pc dịch bệnh Tỉnh ủy Quảng Ninh 17/01/2022
7 38-QĐ/BCĐ Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hạ Long Thành ủy Hạ Long 17/01/2022
8 2154-QĐ/TU Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo và phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo phát triển cảng biển và dịch vụ cảng biển trên địa bàn thành phố Hạ Long đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Thành ủy Hạ Long 17/01/2022
9 2153-QĐ/TU Quyết định về việc kiện toàn, phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo công tác giao đất, cho thuê đất, quản lý đối với đất rưng, đất nuôi trồng thủy sản trên địa bàn thành phố Hạ Long Thành ủy Hạ Long 17/01/2022
10 2155-QĐ/TU Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo và phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo và phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình giảm nghèo thành phố Hạ Long Thành ủy Hạ Long 17/01/2022
11 Tài liệu họp HĐND 3. Tài liệu kỳ họp thứ 6 năm 2022 (kỳ chuyên đề) HĐND TP Khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026  HĐND Thành phố Hạ Long 14/01/2022
12 Tài liệu HĐND 2. Tài liệu kỳ họp thứ 6 năm 2022 (kỳ chuyên đề) HĐND TP Khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026  HĐND Thành phố Hạ Long 11/01/2022
13 10/TB-UBND Thông báo Dự kiến chương trình công tác tuần của UBND Thành phố UBND TP Hạ Long 10/01/2022
14 21/BPC Chương trình công tác năm 2022 của ban Pháp chế HĐND TP HĐND Thành phố Hạ Long 10/01/2022
15 13952/QĐ-UBND;799/TB-UBND QĐ. đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố; Thông báo kết quả đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ công chức viên chức 2021 UBND TP Hạ Long 10/01/2022
16 12959/QĐ-UBND QĐ. thu hồi đất của 136 hộ gia đình, cá nhân tại phường Đại yên để thực hiện công tác BT, GPMB dự án: khu đô thị phức hợp Hạ Long xanh tại thị xã Quảng Yên (gửi lại thay thế QĐ cũ) UBND TP Hạ Long 10/01/2022
17 12326/QĐ-UBND QĐ. thu hồi đất của 02 hộ gia đình, cá nhân tại phường Đại yên để thực hiện công tác BT, GPMB dự án: khu đô thị phức hợp Hạ Long xanh tại thị xã Quảng Yên UBND TP Hạ Long 10/01/2022
18 12613/QĐ-UBND QĐ. Phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 (kèm theo kiến trúc) công trình Văn phòng, chung cư KĐT mở rộng lấn biển Cột 8, phường Hồng Hà UBND TP Hạ Long 10/01/2022
19 12912/QDD-UBND QĐ. Phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 (kèm theo kiến trúc) công trình Văn phòng, chung cư KĐT mở rộng lấn biển Cột 8, phường Hồng Hà UBND TP Hạ Long 10/01/2022
20 13244/QĐ-UBND QĐ. thu hồi đất của 136 hộ gia đình, cá nhân tại phường Đại yên để thực hiện công tác BT, GPMB dự án: khu đô thị phức hợp Hạ Long xanh tại thị xã Quảng Yên (gửi lại thay thế QĐ cũ) UBND TP Hạ Long 10/01/2022