Văn phòng Hội đồng Nhân dân - Ủy ban Nhân dân Thành phố Hạ Long

I.  Văn phòng HĐND - UBND

Địa chỉ: số 2 phố Bến Đoan, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long

Điện thoại: 0203.3825.408

Địa chỉ hòm thư công vụ: 

II. Chức Năng - Nhiệm vụ: Được Quy định tại Quết định 430/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 của UBND Thành phố, cụ thể như sau:

III. Tổ chức - Bộ Máy:

 

 

Đồng chí: Đặng Thái Hưng

Chức vụ: Thành uỷ viên , Chánh Văn phòng HĐND-UBND TP

Email: dangthaihung@quangninh.gov.vn

 

 

 

Đồng chí: Chu Việt Phương

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng HĐND - UBND Thành phố

Email: chuvietphuong@quangninh.gov.vn

 

 

Đồng chí: Trần Việt Hùng

Chức vụ: Phó Chánh Văn Phòng HĐND-UBND Thành phố

Email: tranviethung@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

Đồng chí: Nhữ Đình Tùng

Chức vụ: Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy

Địa chỉ email: nhudinhtung@quangninh.gov.vn

Số điện thoại: 0203.3826164

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổ chức bộ máy