xây dựng đảng

Đảng bộ xã Quảng La: Tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TU của BCH Đảng bộ Thành phố; Chỉ thị 05 - CT/TW chuyên đề năm 2020
Ngày đăng 07/03/2020 | 03:18  | View count: 2162

Ngày 7/3, Đảng bộ xã Quảng La tổ chức Hội nghị tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TU của BCH Đảng bộ Thành phố "về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020"; học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW chuyên đề năm 2020 về "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Các đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, gần 200 đồng chí là cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ xã Quảng La đã được lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy trực tiếp truyền đạt NGhị quyết 21-NQ/TU của BCH Đảng bộ Thành phố "về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020". Theo đó, năm 2020, Đảng bộ Thành ủy Hạ Long đề ra mục tiêu: Phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hạ Long lần thứ XXIV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hoành Bồ lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015- 2020 đã đề ra. Ổn định tổ chức, bộ máy; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức gắn với chuẩn bị tốt công tác nhân sự, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020- 2025. Tiếp tục tăng trưởng kinh tế theo hướng bền vững; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, thuận lợi để khơi thông mọi nguồn lực; hoàn thành các quy hoạch chiến lược; đẩy mạnh tiến độ các dự án, công trình trọng điểm, động lực tăng tính kết nối đồng bộ. Bảo đảm an sinh xã hội, thu hẹp khoảng cách phát triển vùng miền, tiếp tục nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Tăng cường quản lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường. Bảo đảm vững chắc quốc phòng , giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Đồng chí Nhữ Đình Tùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy trực tiếp tuyên truyền các nội dung tại hội nghị

Tiếp đó, đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy đã triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Nội dung chuyên đề gồm "Tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh'' nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới; tiếp tục nâng cao nhận thức trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thúc đẩy việc nâng cao chất lượng diễn đàn sinh hoạt chi bộ, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trở thành nền nếp, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; góp phần tổ chức tốt Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

          Ngay sau hội nghị, Đảng ủy xã Quảng La đã yêu cầu các chi bộ tổ chức  nghiên cứu, quán triệt, thực hiện trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về những nội dung của Nghị quyết số 21; chỉ thị 05/CT-TƯ  chuyên đề năm 2020  về "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" phù hợp với tình hình, nhiệm vụ của từng đơn vị./.

 

Truyền hình hạ long