Phát thanh

1 chương trình phát thanh ngày 22/3
2 Chương trình phát thanh chiều 21/3
3 Chương trình phát thanh ngày 20/3
4 chương trình phát thanh ngày 19/3
5 Chương trình phát thanh chiều 18/3
6 Chương trình phát thanh chiều 17/3
7 Chương trình phát thanh chiều 15/3
8 Chương trình phát thanh chiều 14/3
9 chương trình phát thanh ngày 13/3
10 chương trình phát thanh ngày 12/3
11 chương trình phát thanh ngày 11/3
12 Chương trình phát thanh chiều 10/3
13 Chương trình phát thanh ngày 9/3
14 Chương trình phát thanh ngày 8/3
15 Chương trình phát thanh ngày 7/3
16 Chương trình phát thanh ngày 6/3
17 chương trình phát thanh ngày 5/3
18 Chương trình phát thanh ngày 3/3/2023
19 Chương trình phát thanh ngày 2/3/2023
20 chương trình phát thanh ngày 1/3
21 Chuong trình ngày 28/2

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ HẠ LONG

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long
Quản lý nội dung các cổng thành phần: Thủ trưởng các đơn vị, địa phương
Địa chỉ: Số 1, đường Nguyễn Du, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.361.1792     -      Fax: 0203.361.1792; Email: ttttvvh.hl@quangninh.gov.vn