Xây dựng Nông thôn mới

Xác định phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập là mục tiêu của chương trình xây dựng nông thôn mới nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của...

Ngày 28/12, tại huyện Bình Liêu, Ban Thường trực ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hạ Long tổ chức bàn giao kinh phí, vật chất hỗ trợ xây...

Với mục tiêu nâng cao thu nhập cho người dân, xã Hòa Bình đã và đang tập trung khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, thực hiện các giải pháp...

Ngày 30/10, xã Đồng Lâm tổ chức Lễ khai trương văn phòng hợp tác sản xuất nông lâm nghiệp dịch vụ thương mại.

Chiều 28/10, UBND thành phố tổ chức lễ công bố Quyết định của UBND tỉnh Quảng Ninh công nhận 2 xã Đồng Sơn, Đồng Lâm đạt chuẩn nông thôn mới; 3 xã Lê...

Sau sáp nhập TP Hạ Long có thêm 12 xã, tổng diện tích tự nhiên 844,6km2, chiếm 75,47% tổng diện tích tự nhiên của thành phố; dân số 11.037 hộ với...

Chiều 17/10, Ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị tự vệ thuộc Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh tổ chức khánh thành, bàn giao công trình đường...

Môi trường là tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới, góp phần làm thay đổi bộ mặt làng quê nông thôn, tạo mỹ quan xanh - sạch - đẹp. Để...

Trong xây dựng nông thôn mới (NTM), với cách làm sáng tạo, quyết đoán và trên quan điểm nhất quán là không chạy theo số lượng mà chú trọng chất lượng...

Nhằm tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong LLVT và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố, nhất là thế hệ trẻ hiểu rõ về sự ra đời, quá trình...

Lỗi xảy ra ở Module: Other, View: Werther, Section: ContentLeft

System.Data.EntityException: The underlying provider failed on Open. ---> System.InvalidOperationException: The connection was not closed. The connection's current state is connecting. at System.Data.ProviderBase.DbConnectionClosedConnecting.TryOpenConnection(DbConnection outerConnection, DbConnectionFactory connectionFactory, TaskCompletionSource`1 retry, DbConnectionOptions userOptions) at System.Data.SqlClient.SqlConnection.TryOpenInner(TaskCompletionSource`1 retry) at System.Data.SqlClient.SqlConnection.TryOpen(TaskCompletionSource`1 retry) at System.Data.SqlClient.SqlConnection.Open() at System.Data.EntityClient.EntityConnection.OpenStoreConnectionIf(Boolean openCondition, DbConnection storeConnectionToOpen, DbConnection originalConnection, String exceptionCode, String attemptedOperation, Boolean& closeStoreConnectionOnFailure) --- End of inner exception stack trace --- at System.Data.EntityClient.EntityConnection.OpenStoreConnectionIf(Boolean openCondition, DbConnection storeConnectionToOpen, DbConnection originalConnection, String exceptionCode, String attemptedOperation, Boolean& closeStoreConnectionOnFailure) at System.Data.EntityClient.EntityConnection.Open() at System.Data.Objects.ObjectContext.EnsureConnection() at System.Data.Objects.ObjectQuery`1.GetResults(Nullable`1 forMergeOption) at System.Data.Objects.ObjectQuery`1.System.Collections.Generic.IEnumerable.GetEnumerator() at System.Data.Entity.Internal.Linq.InternalQuery`1.GetEnumerator() at System.Data.Entity.Infrastructure.DbQuery`1.System.Collections.Generic.IEnumerable.GetEnumerator() at System.Collections.Generic.List`1..ctor(IEnumerable`1 collection) at System.Linq.Enumerable.ToList[TSource](IEnumerable`1 source) at Other.Models.CityDl.GetAllListByWeather() in D:\HTECH\HaLong\Code\CTS.Web\Areas\Other\Models\CityDA.cs:line 100 at Other.Models.CityBL.GetAllListByWeather() in D:\HTECH\HaLong\Code\CTS.Web\Areas\Other\Models\CityBL.cs:line 111 at Other.Controllers.OtherController.Werther() in D:\HTECH\HaLong\Code\CTS.Web\Areas\Other\Controllers\OtherController.cs:line 27 at lambda_method(Closure , ControllerBase , Object[] ) at System.Web.Mvc.ActionMethodDispatcher.Execute(ControllerBase controller, Object[] parameters) at System.Web.Mvc.ReflectedActionDescriptor.Execute(ControllerContext controllerContext, IDictionary`2 parameters) at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionMethod(ControllerContext controllerContext, ActionDescriptor actionDescriptor, IDictionary`2 parameters) at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<>c__DisplayClass42.b__41() at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.<>c__DisplayClass8`1.b__7(IAsyncResult _) at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncResult`1.End() at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.EndInvokeActionMethod(IAsyncResult asyncResult) at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<>c__DisplayClass37.<>c__DisplayClass39.b__33() at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<>c__DisplayClass4f.b__49() at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<>c__DisplayClass37.b__36(IAsyncResult asyncResult) at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncResult`1.End() at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.EndInvokeActionMethodWithFilters(IAsyncResult asyncResult) at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<>c__DisplayClass25.<>c__DisplayClass2a.b__20() at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<>c__DisplayClass25.b__22(IAsyncResult asyncResult) at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncResult`1.End() at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.EndInvokeAction(IAsyncResult asyncResult) at System.Web.Mvc.Controller.<>c__DisplayClass1d.b__18(IAsyncResult asyncResult) at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.<>c__DisplayClass4.b__3(IAsyncResult ar) at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncResult`1.End() at System.Web.Mvc.Controller.EndExecuteCore(IAsyncResult asyncResult) at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.<>c__DisplayClass4.b__3(IAsyncResult ar) at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncResult`1.End() at System.Web.Mvc.Controller.EndExecute(IAsyncResult asyncResult) at System.Web.Mvc.Controller.System.Web.Mvc.Async.IAsyncController.EndExecute(IAsyncResult asyncResult) at System.Web.Mvc.MvcHandler.<>c__DisplayClass8.b__3(IAsyncResult asyncResult) at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.<>c__DisplayClass4.b__3(IAsyncResult ar) at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncResult`1.End() at System.Web.Mvc.MvcHandler.EndProcessRequest(IAsyncResult asyncResult) at System.Web.Mvc.MvcHandler.System.Web.IHttpAsyncHandler.EndProcessRequest(IAsyncResult result) at System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil.ServerExecuteHttpHandlerAsyncWrapper.<>c__DisplayClassa.b__9() at System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil.ServerExecuteHttpHandlerWrapper.<>c__DisplayClass4.b__3() at System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil.ServerExecuteHttpHandlerWrapper.Wrap[TResult](Func`1 func) at System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil.ServerExecuteHttpHandlerWrapper.Wrap(Action action) at System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil.ServerExecuteHttpHandlerAsyncWrapper.EndProcessRequest(IAsyncResult result) at System.Web.HttpServerUtility.ExecuteInternal(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm, Boolean setPreviousPage, VirtualPath path, VirtualPath filePath, String physPath, Exception error, String queryStringOverride)

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 2315 Tổng lượt truy cập 13255077