Phát thanh

1 Chương trình phát thanh ngày 19/11
2 Chương trình phát thanh ngày 18/11
3 Chương trình phát thanh ngày 17/11
4 Chương trình phát thanh ngày 16/11
5 Chương trình phát thanh ngày 12/11
6 Chương trình phát thanh ngày 11/11
7 Chương trình phát thanh ngày 10/11
8 Chương trình phát thanh 8/11
9 Chương trình phát thanh 7/11
10 Chương trình phát thanh ngày 6/11
11 Chương trình phát thanh ngày 5/11
12 Chương trình phát thanh ngày 4/11
13 Chương trình phát thanh ngày 3/11
14 Chương trình phát thanh ngày 2/11
15 Chương trình phát thanh ngày 1/11
16 Chương trình phát thanh 30/10
17 Chương trình phát thanh 29/10
18 Chương trình phát thanh 28/10
19 Chương trình phát thanh 27/10
20 Chương trình phát thanh ngày25/10
21 Chương trình phát thanh ngày 24/10

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ HẠ LONG

Cơ quan đơn vị chủ quản: UBND Thành phố Hạ Long
Quản lý nội dung các cổng thành phần: Thủ trưởng các đơn vị, địa phương
Địa chỉ: Số 3 phố Bến Đoan, Phường Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.825.408     -      Fax: 0203.361.1792; Email: ubndhl@quangninh.gov.vn