Các quy hoạch chiến lược

UBND Thành phố Hạ Long công bố công khai Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021- 2030 của TP Hạ Long.

Thủ tướng chính phủ ban hành Quyết định 1959/QĐ-TTg về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040

Mặc dù đã có nhiều giải pháp nhằm giữ gìn vệ sinh môi trường, song, vấn đề rác thải tại thành phố Hạ Long vẫn chưa được thực hiện triệt để. Bên cạnh ý...

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 5483