Văn bản chỉ đạo điều hành

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ HẠ LONG

Cơ quan đơn vị chủ quản: UBND Thành phố Hạ Long
Quản lý nội dung các cổng thành phần: Thủ trưởng các đơn vị, địa phương
Địa chỉ: Số 3 phố Bến Đoan, Phường Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.825.408     -      Fax: 0203.361.1792; Email: ubndhl@quangninh.gov.vn