Các quy hoạch chi tiết

Ngày 19/12/2023, UBND thành phố Hạ Long ban hành Quyết định số 3852/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu phía Nam...

Ngày 12/10/2023, UBND thành phố Hạ Long ban hành Quyết định số 2980/QĐ-UBND Về việc Phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các...

Ngày 22/9/2023, UBND thành phố Hạ Long ban hành Quyết định số 2760/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Quảng trường, cây xanh và...

Ngày 12/10/2023, UBND thành phố Hạ Long ban hành Quyết định số 2981/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ Quyết định số 4338/QĐ-UBND ngày 15/11/2016 của UBND thành...

Ngày 13/10/2023, UBND thành phố Hạ Long ban hành Quyết định số 2994/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ Quyết định số 8989/QĐ-UBND ngày 28/8/2020 của UBND thành...

Ngày 20/9/2023, UBND thành phố Hạ Long ban hành Quyết định số 2729/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 5954/QĐ-UBND ngày 05/8/2019 của UBND thành phố...

Ngày 20/9/2023, UBND thành phố Hạ Long ban hành Quyết định số 2727/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 6915/QĐ-UBND ngày 12/7/2017 của UBND thành phố...

Ngày 20/9/2023, UBND thành phố Hạ Long ban hành Quyết định số 2731/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 2711/QĐ-UBND ngày 28/7/2022 của UBND thành phố...

Ngày 20/9/2023, UND thành phố Hạ Long ban hành Quyết định số 2723/QĐ-UBND về việc Bãi bỏ Quyết định số 142/QĐ-UBND ngày 10/01/2020 của UBND thành phố...