Các quy hoạch chi tiết

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 72/QĐ-TTg ngày 10/2/2023 phê duyệt Quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040. Phạm vi khu vực lập...

Ngày 09/01/2023, UBND tỉnh đã hủy bỏ 02 văn bản: Văn bản số 2730/UBND-QH1 ngày 24/4/2019 “V/v chấp thuận địa điểm để Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển...

Ngày 29/9, UBND thành phố ban hành Quyết đinh số 3684/QĐ-UBND Phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 (kèm theo thiết kế kiến trúccông trình) Dự...