BTV Thành ủy làm việc với Đảng bộ Khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố, UBMTTQ, các tổ chức chính trị xã hội TP

Thực hiện chương trình công tác tháng 9 năm 2022, BTV Thành ủy có chương trình làm việc với Đảng bộ Khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố, UBMTTQ, các tổ chức chính trị xã hội TP. Đồng chí Vũ Văn Diện, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP chủ trì hội nghị. Cùng dự còn có các đồng chí Vũ Thị Mai Anh, Phó Bí thư TT Thành ủy.

Quang cảnh hội nghị

Đồng chí Bùi Đức Đoàn, UV BTV Thành uỷ, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ thành phố, Trưởng khối MTTQ và các tổ chức Chính trị-xã hội thành phố báo cáo tại hội nghị

9 tháng năm 2022, Đảng bộ Khối đã bám sát chỉ đạo của Thành ủy, chủ động nắm chắc tình hình, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt, đảm bảo mọi hoạt động và phát huy hiệu quả vai trò của từng chi bộ, cán bộ, đảng viên trong tham mưu thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao gắn với nhiệm vụ chuyên biệt của từng cơ quan, đơn vị. Đảng ủy Cơ quan Khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố đã bám sát Nghị quyết số 56-NQ/TU, ngày 15/12/2021 của BCH Đảng bộ Thành phố; Nghị quyết số 03-NQ/ĐU ngày 25/12/2021 về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 các kết luận, thông báo, văn bản chỉ đạo của Tỉnh, Thành ủy, hướng dẫn của các ban xây dựng Đảng Thành ủy, Đảng ủy Khối đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, phát huy dân chủ cơ sở; tăng cường tính đồng thuận trong xã hội. Đồng thời tích cực  triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị. Lãnh đạo, cán bộ đảng viên có lập trường tư tưởng vững vàng, đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị và công tác chuyên môn. Đảng ủy Khối đã tổ chức các hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai kịp thời các Nghị quyết, Chỉ thị, quy định, kết luận, văn bản của cấp ủy cấp trên đến cán bộ, đảng viên. Công tác phối hợp giữa các ban, cơ quan được chặt chẽ trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị và chuyên môn. Các chi bộ đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 theo đúng hướng dẫn.

Duy trì tổ chức các hội nghị Ban Chấp hành Đảng ủy; thực hiện tốt nguyên tắc trong sinh hoạt Đảng theo Quy chế làm việc; Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, hạn chế trong các thông báo kết luận tại các cuộc họp và làm việc của Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy. Cán bộ, đảng viên trong cơ quan thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; ý thức trách nhiệm thực thi công vụ ngày càng được nâng cao. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch trong và ngoài cơ quan đảm bảo an toàn, duy trì mọi hoạt động trong trạng thái bình thường mới. Công đoàn, Đoàn thanh niên thực hiện tốt công tác phối hợp trong việc tổ chức các phong trào cũng như thăm hỏi, động viên kịp thời CBCC, NLĐ và người thân.

Thời gian tới, Đảng bộ Khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố, UBMTTQ, các tổ chức chính trị xã hội TP, tiếp tục chủ động, bám sát các văn bản của Trung ương, Tỉnh, Thành phố về công tác phòng, chống dịch, phối hợp tuyên truyền người dân tuân thủ các quy định trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Tiếp tục tuyên truyền và thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; Chương trình công tác; Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ năm 2022; Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 08-NQ/TU ngày 25/11/2021 của BCH Đảng bộ Tỉnh; Nghị quyết số 56-NQ/TU, ngày 15/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết số 36/NQ-HĐND, ngày 19/12/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố; Chỉ thị  21-CT/TU, ngày 22/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 10/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Nghị quyết 337/2021/NQ-HĐND ngày 24/3/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh; Quyết định số 2152-QĐ/TU ngày 10/01/2022 của Thành ủy về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị Thành phố Hạ Long. Nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở theo Chỉ thị số 21-CT/TU. Tiếp tục thực hiện Thông báo ý kiến chi đạo của Thường trực Thành ủy tại Thông báo số 393-TB/TU, ngày 23/12/2021; Thông báo số số 414-TB/TU, ngày 14/01/2022; Thông báo số số 442-TB/TU, ngày 24/02/2022; Thông báo số số 462-TB/TU, ngày 22/3/2022. Tiếp tục nắm tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Tham gia tiếp công dân định kỳ; Phối hợp tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nghiêm túc các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh covid-19. Kịp thời định hướng những nội dung nổi cộm đang được hội viên và Nhân dân quan tâm. Tuyên truyền, tổ chức các hoạt động thiết thực, ý nghĩa, đồng thời biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu, chức sắc tôn giáo, già làng, trưởng bản có thành tích đóng góp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tiếp tục tuyên truyền cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; tham gia hoạt động Ngày Chủ nhật xanh, Chương trình “Toàn dân làm vệ sinh môi trường vì một Hạ Long xanh”, “Thứ 7 tình nguyện”, Chiến dịch “Hãy làm sạch biển” vào thứ 7, chủ nhật hàng tuần, các mô hình bảo vệ môi trường, giảm thiểu rác thải nhựa; xây dựng NTM, cải tạo vườn tạp, vệ sinh môi trường gắn với xử lý, phân loại rác thải tại nguồn….

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi, làm rõ thêm về kết quả hoạt động 9 tháng, đồng thời đề xuất, kiến nghị một số nội dung liên quan nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trong thời gian tới. 

Đồng chí Vũ Văn Diện, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐNDTP kết luận tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị Đồng chí Vũ Văn Diện, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐNDTP ghi nhận những kết quả Đảng bộ Khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố, UBMTTQ, các tổ chức chính trị xã hội TP đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân đồng thuận và tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả các chủ trương lớn trong công tác phòng chống dịch, hiến đất làm đường, GPMB… Đồng chí đề nghị, thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội của TP tiếp tục nắm chắc tình hình, tâm tư nguyện vọng Nhân dân, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động…phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Rà soát quy chế làm việc và phân công trong cấp ủy, từng đơn vị bám sát NQ của Đảng bộ tỉnh, TP, của cấp trên, tập hợp lực lượng, cụ thể hóa nội dung công việc. Bố trí cơ chế phối hợp, tăng cường kiểm tra, giám sát. Thực hiện nghiêm quy định của Đảng, chú ý về trình tự, nguyên tắc. Tổ chức sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt theo từng chuyên đề. Duy trì tốt chế độ giao ban, sinh hoạt chỉ rõ cơ chế phối hợp… Quan tâm tổ chức tuyên truyền quán triệt NQ đối cán bộ đảng viên. Chủ động tuyên truyền dẫn dắt định hướng dư luận. Đối chương trình kế hoạch kiểm tra giám sát và tập huấn các tổ chức không để trùng nội dung, 1 đối tượng phải nghe nhiều lần.... Phải có sự phối hợp thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Đánh giá mô hình triển khai trong năm 2022 và đặt ra mô hình trong năm 2023. Đảng bộ định kỳ hàng quý có đánh giá việc giải quyết việc làm, thu nhập lao động đối đối tượng được giải quyết việc làm. Tiếp tục chăm lo cho các nhà văn hóá cộng đồng xây dựng mô hình thiết thực để tập hợp TTN. Phát hiện những bất cập để có giải pháp phù hợp. Các tổ chức quan tâm, kiện toàn đội ngũ ở cơ sở. nâng cao hiệu quả đổi mới cách làm góp phần cùng với địa phương hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2022.

                                                                 Mỹ Hạnh - Đoàn Việt

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 14804 Tổng lượt truy cập 5886939