Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Luật Căn cước năm 2023 được Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 6, thông qua ngày 27/11/2023. Luật gồm 07 chương, 46 điều; quy định về cơ sở dữ liệu quốc gia...

Toàn văn Luật 29/2023/QH15 - Luật Kinh doanh bất động sản, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày...

Toàn văn Luật 26/2023/QH15 - Luật Căn cước, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 27/11/2023.

Ngày 31/01/2024, UBND thành phố Hạ Long đã ban hành Quyết định số 1040/QĐ-UBND về việc công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023.

Toàn văn Luật 28/2023/QH15 - Luật Tài nguyên nước được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày...

Khoản 1 Điều 2 Pháp lệnh pháp điển hệ thống QPPL quy định: “Pháp điển” là việc cơ quan nhà nước rà soát, tập hợp, sắp xếp các quy phạm pháp luật đang...

Toàn văn Luật /2023/QH15 - Luật viễn thông được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 24/11/2023.

Toàn văn Luật số 27/2023/QH15 - Luật Nhà ở được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 27/11/2023.

Toàn văn Luật số 25/2023/QH15 Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ...

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 66820