Chính sách thuế liên quan đến hoạt động kinh doanh trông giữ xe

Căn cứ pháp lý:

- Căn cứ Quyết định số 37/2021/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành quy định về tổ chức, quản lý và công bố hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

+ Tại Khoản 1, Điều 3 quy định:

“Điều 3. Yêu cầu chung của bãi đỗ xe

1. Tổ chức, cá nhân quản lý, kinh doanh bãi đỗ xe phải thực hiện đăng ký kinh doanh theo quy định hiện hành.”

+ Tại Khoản 3, Khoản 6 Điều 17, quy định:

“Điều 17. Đơn vị quản lý, kinh doanh bãi đỗ xe

3. Phải thực hiện việc đăng ký, kê khai, niêm yết giá dịch vụ trông giữ xe theo quy định.

6. Phải giao vé cho khách đến gửi xe hoặc làm hợp đồng trông giữ xe với chủ phương tiện (nếu có).”

- Căn cứ Quyết định số 353/2017/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc đề nghị quy định giá dịch vụ trông giữ xe tại các điểm đỗ, bãi trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

+ Tại Điều 1, quy định:

“Điều 1. Giá dịch vụ trông giữ xe tại các điểm đỗ, bãi trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

1. Mức giá dịch vụ các điểm đỗ, bãi trông giữ xe được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh quy định tại Phụ lục kèm theo Quyết định này (mức giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng).

2. Đối với điểm đỗ, bãi trông giữ xe được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước: Chủ đầu tư căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17/02/2014 xây dựng và quyết định mức giá dịch vụ nhưng không được cao hơn mức giá quy định tại Quyết định này.”

+ Tại Khoản 2, Điều 3, quy định:

“Điều 3. Quản lý dịch vụ trông giữ xe

2. Khoản tiền thu được từ dịch vụ trông giữ xe là doanh thu của đơn vị; đơn vị có trách nhiệm kê khai, nộp thuế theo quy định của pháp luật.”

- Căn cứ Luật số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc Hội về Quản lý thuế,

+ Tại Khoản 1, Điều 30 quy định,

“Điều 30. Đối tượng đăng ký thuế và cấp mã số thuế

1. Người nộp thuế phải thực hiện đăng ký thuế và được cơ quan thuế cấp mã số thuế trước khi bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc có phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Đối tượng đăng ký thuế bao gồm:

a) Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký thuế theo cơ chế một cửa liên thông cùng với đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan;

b) Tổ chức, cá nhân không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này thực hiện đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.”

+ Tại Khoản 1, Điều 90 quy định,

“Điều 90. Nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử

1. Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn điện tử để giao cho người mua theo định dạng chuẩn dữ liệu và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định của pháp luật về thuế, pháp luật về kế toán, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.”

- Căn cứ Điều 18 Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giá, quy định:

“Điều 18. Cách thức niêm yết giá

1. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực hiện niêm yết giá theo các hình thức thích hợp, rõ ràng và không gây nhầm lẫn cho khách hàng về mức giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ bằng cách in, dán, ghi giá trên bảng, trên giấy hoặc trên bao bì của hàng hóa hoặc bằng hình thức khác tại nơi giao dịch hoặc nơi chào bán hàng hóa, dịch vụ để thuận tiện cho việc quan sát, nhận biết của khách hàng, cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đối với hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá thì tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phải niêm yết đúng giá do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định và mua, bán đúng giá niêm yết. Đối với hàng hóa, dịch vụ không thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá thì niêm yết theo giá do tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh quyết định và không được bán cao hơn hoặc mua thấp hơn giá niêm yết.

2. Đồng tiền niêm yết giá là Đồng Việt Nam trừ trường hợp pháp luật có quy định riêng.

3. Giá niêm yết là giá hàng hóa, dịch vụ đã bao gồm các loại thuế, phí và lệ phí (nếu có) của hàng hóa, dịch vụ đó”.

Căn cứ các quy định nêu trên, yêu cầu các đơn vị, tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ trông giữ xe phải đăng ký kinh doanh theo quy định hiện hành; thực hiện đăng ký thuế và được cơ quan thuế cấp mã số thuế trước khi bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc có phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước theo Khoản 1 Điều 30 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc Hội.

Thực hiện việc đăng ký, kê khai, niêm yết giá theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ, giá niêm yết trông giữ xe phải theo quy định tại Điều 1 Quyết định số 353/2017/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Khi cung cấp dịch vụ trông giữ xe phải lập hóa đơn điện tử (vé điện tử) giao cho khách hàng theo quy định. Đơn vị có trách nhiệm kê khai, nộp thuế đối với khoản thu này theo quy định của pháp luật.

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 20500