Đảng bộ Hạ Long: Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

Trong những năm qua, Thành ủy Hạ Long đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa theo hướng chủ động, tích cực, trọng tâm, trọng điểm; BCH, BTV và Thường trực Thành ủy duy trì chế độ giao ban đảm bảo đúng Quy chế làm việc và nguyên tắc tập trung dân chủ. Đồng thời, bám sát chỉ đạo của Tỉnh và thực tiễn của địa phương để cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch, giải pháp, triển khai thực hiện bảo đảm sự nhất quán, xuyên suốt, quyết liệt, kịp thời, sâu sát cụ thể, gắn với trách nhiệm người đứng đầu và tập thể lãnh đạo.

Thành phố Hạ Long

Để cụ thể hóa các quy định của Trung ương, của Tỉnh,  Thành ủy Hạ Long đã lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ thành phố khóa XXV bằng việc thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới quy chế, quy định làm cơ sở để các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện; điều chỉnh phân công nhiệm vụ các đồng chí Ủy viên BCH, BTV Thành ủy phụ trách, theo dõi địa bàn phù hợp với nhiệm vụ trong từng thời điểm; rà soát, bổ sung, kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các ban chỉ đạo do BTV Thành ủy thành lập.

Đoàn công tác của BTV Thành ủy đã được thành lập để làm việc với Đảng bộ các xã, phường rà soát, đôn đốc việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 56-NQ/TU, ngày 15/12/2021 của Thành ủy; Nghị quyết số 36/NQ-HĐND, ngày 19/12/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố .

Hội nghị BCH Đảng bộ Thành phố lần thứ 30

Cùng với đó, Thành ủy Hạ Long cũng đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hóa các nội dung chỉ đạo tại các nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động của Trung ương; của Tỉnh bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể theo hướng trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với thực tiễn của Thành phố; tổ chức sơ, tổng kết 30 nghị quyết của cấp ủy các cấp theo đúng quy định. Đổng thười với đó là  chỉ đạo rà soát thường xuyên việc triển khai 18 đề án, chương trình, nhiệm vụ trọng tâm tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXV.

Thành ủy cũng đã ban hành, triển khai Kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2022 gắn với kiểm điểm việc thực hiện các Kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán; Lãnh đạo nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng. gắn với chỉ đạo quyết liệt, triển khai nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII); Kết luận 21-KL/TW của Hội nghị lần thứ 4 BCHTW khóa XIII; Chương trình hành động số 13-CTr/TU, ngày 26/01/2022 của Tỉnh ủy gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 16-CT/TU, ngày 15/9/2021 của BTV Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và các dịch bệnh mới phát sinh, giữ vững địa bàn “An toàn, ổn định, phát triển trong trạng thái bình thường mới”; phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy trực tiếp phụ trách, chỉ đạo từng địa bàn trong công tác tiêm vắc xin phòng COVID - 19 diện rộng đảm bảo an toàn, hiệu quả. Chủ động chuyển trạng thái thành công, mở cửa đúng thời điểm (là địa phương đầu tiên mở cửa lại các hoạt động dịch vụ, du lịch trong điều kiện bình thường mới), nhanh chóng phục hồi ngành du lịch, góp phần quan trọng trong việc phục hồi kinh tế, giải quyết việc làm.

Bầu cử trưởng thôn, khu phố nhiệm kỳ 2022-2025

Đặc biệt, trong năm 2022, Thành phố đã chỉ đạo tổ chức thành công, đúng quy định bầu cử trưởng thôn, khu phố và Đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2022-2025 trong không khí dân chủ, cởi mở, đoàn kết, đúng phương châm “Dân tin, Đảng cử”.

Việc lãnh đạo đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, trọng tâm được quan tâm. Thực hiện nghiêm Thông báo kết luận số 16-TB/TW ngày 07/7/2022 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 197-KH/TU ngày 18/8/2022 của BTV Tỉnh ủy gắn với cơ cấu, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo chặt chẽ, khách quan, đúng quy định. Lãnh đạo tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới gắn với nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ. Đồng thời, rà soát, khắc phục những sai phạm tại Kết luận số 27-KL/TW, ngày 21/02/2022 của Ban Bí thư, Kết luận số 71-KL/TW, ngày 28/12/2017 của Bộ Chính trị.

Với phương châm “Nâng cao chất lượng, trách nhiệm, dũng khí cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra từ Thành phố đến cơ sở; thực hiện kiểm tra, giám sát, thanh tra với phương châm: Rõ trách nhiệm, rõ nội dung, rõ đối tượng, bảo đảm tiến độ, thời gian, quy định”, năm 2022, Thành ủy Hạ Long đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Ban hành Kế hoạch của BTV Thành ủy thực hiện Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Kết luận số 34-KL/TU, ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030. Chỉ đạo sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TU, ngày 31/7/2020 của BTV Tỉnh ủy; sơ kết 02 năm thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng từ đầu nhiệm kỳ (2020-2025); 01 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU, ngày 16/8/2021 của BTV Thành ủy.

Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, cải cách tư pháp được chú trọng. Thành phố đã tiến hành quán triệt, triển khai thực hiện Kế hoạch số 210-KH/TU, ngày 26/9/2022 của BTV Tỉnh ủy về triển khai thực hiện các kiến nghị của Đoàn Kiểm tra số 3, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Ban hành Nội quy bảo vệ bí mật Nhà nước trong các cơ quan đảng, tổ chức chính trị-xã hội thành phố Hạ Long.

Đối với công tác dân vận trong tình hình mới, Thành phố đã tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả; thực hiện có hiệu quả Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị thành phố Hạ Long. Chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2022-2027 của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu Chiến binh thành phố; chuẩn bị đại hội Hội Nông dân, Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Với sự chỉ đạo sát sao của Thành ủy Hạ Long, Hội đồng nhân dân thành phố đã bám sát nhiệm vụ, ban hành Nghị quyết số 36/NQ-HĐND, ngày 19/12/2021 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, 10 Nghị quyết về lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; cho ý kiến về nội dung, chương trình 06 kỳ họp của Hội đồng nhân dân thành phố khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026 (02 kỳ họp thường lệ, 04 kỳ họp chuyên đề).

Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Kế hoạch số 373/KH-UBND, ngày 31/12/2021 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 gắn với thực hiện chủ đề công tác năm 2022 về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19; giữ vững đà tăng trưởng; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao”; thực hiện khắc phục theo Kết luận số 370-KL/TU, ngày 28/5/2022 của BCH Đảng bộ tỉnh về việc kiểm điểm công tác quản lý, điều hành ngân sách năm 2021. Đồng thời, chủ động, tích cực phối hợp các sở, ngành của Tỉnh để khắc phục tồn tại, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, kịp thời triển khai các biện pháp thúc đẩy tiến độ thu ngân sách nhà nước, triển khai các dự án trọng điểm, động lực,...

Cùng với đó, UBND TP cũng đã tăng cường lãnh đạo công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là quy hoạch, đất đai, xây dựng, trật tự đô thị. Đồng thời rà soát đánh giá đúng thực trạng các tài sản công, quỹ đất dôi dư trên địa bàn toàn thành phố để có biện pháp quản lý và đề xuất phương án sử dụng đúng quy định. Chỉ đạo rà soát, thực hiện nghiêm túc khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra tại các kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán còn tồn đọng từ giai đoạn trước đến nay. Tập trung các giải pháp phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội, giảm nghèo bền vững; Xử lý các tồn tại liên quan đến tranh chấp, lấn chiếm rừng, xác định ranh giới rừng cảnh quan môi trường, rừng phòng hộ để quản lý chặt chẽ, tránh tình trạng lấn chiếm, chuyển mục đích trái phép; lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng - an ninh; duy trì giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự địa bàn. Thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, huy động tối đa lực lượng, tăng cường phối hợp chặt chẽ trong công tác phòng chống dịch, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; triển khai diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2022. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong tiếp công dân; tập trung giải quyết dứt điểm đơn thư, kiến nghị chính đáng, hợp pháp của Nhân dân theo Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị.

Năm 2023 là năm kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Tỉnh (30/10/1963- 30/10/2023), năm giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng các cấp, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng tốc thực hiện và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXV đã đề ra, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố sẽ tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác, thực hiên tốt chủ đề năm 2023: “Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư và chất lượng đời sống Nhân dân”.

Đỗ Hương

 

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 38890 Tổng lượt truy cập 85952802