Đảng bộ Thành phố Hạ Long: Thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng về chế độ nêu gương và thực hiện những điều Đảng viên không được làm

Chiều 3/8, BTV Thành ủy Hạ Long tổ chức hội nghị nghe Đoàn kiểm tra của Thành ủy báo cáo kết quả kiểm tra đối với cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương; Quy định số 109-QĐ/TW ngày 03/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương; Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của BCH Trung ương. Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy chủ trì.

Thực hiện Chương trình số 14-CTr/TU, ngày 20/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về Chương trình kiểm tra, giám sát của Thành ủy Hạ Long năm 2023; Quyết định số 4264-QĐ/TU, Kế hoạch số 242-KH/TU ngày 03/7/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Hạ Long về kiểm tra một số cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương “về những điều đảng viên không được làm”, Quy định số 109-QĐ/TW, ngày 03/01/2018 của Ban Bí thư “về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên”, Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”. Đoàn kiểm tra của Thành ủy đã tiến hành kiểm tra trực tiếp tại 4 đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Thành phố (gồm Đảng bộ các phường: Hồng Hải, Hà Trung, Tuần Châu, Đại Yên) và 3 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cơ quan Chính quyền Thành phố (Phòng Tư pháp, BQL các dịch vụ công ích, Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố).

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị BTV Thành ủy

Đảng bộ thành phố Hạ Long hiện có 57 tổ chức cơ sở đảng và 643 chi bộ trực thuộc với trên 22.000 đảng viên, đảng viên sinh hoạt theo Quy định 213-QĐ/TW là 19.876 đồng chí. Những năm qua, cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng đảng, xác định đây là nhiệm vụ “then chốt”. Các đơn vị được kiểm tra đã chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết đại hội Đảng các cấp; công tác kiểm tra giám sát; học tập, quán triệt triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng và đạt được kết quả tích cực, góp phần thực hiện nghiêm các quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm, nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

Tuy nhiên, công tác chỉ đạo việc phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các quy định nêu trên, gắn với đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chuyên đề ở một số chi bộ chưa được thường xuyên. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy chi bộ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống chưa được kịp thời...

Sau khi nghe báo cáo của đoàn kiểm tra và ý kiến của các đồng chí trong BTV Thành ủy, đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng trên địa bàn cần tiếp tục kiên trì, bền bỉ triển khai các quy định của Trung ương; nghiên cứu cách thức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định một cách hiệu quả; rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế gắn với trách nhiệm cá nhân và kiểm soát quyền lực; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra; tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp; tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của MTTQ và nhân dân đối với cán bộ, đảng viên; tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt việc nêu gương, chấn chỉnh đạo đức, tác phong của cán bộ, Đảng viên nhằm tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn hiện nay.

Quang cảnh hội nghị BCH Đảng bộ thành phố về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng

Sau hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy đã triệu tập hội nghị Ban Chấp hành để xem xét thi hành kỷ luật đối với đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND phường Hà Phong đã có vi phạm, khuyết điểm về kỷ luật phát ngôn, trách nhiệm nêu gương và trách nhiệm trong chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao với hình thức khiển trách.

Phương Loan – Huy Phương

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 27045