Đề án “Xây dựng và phát triển chuỗi giá trị sản phẩm Ổi Hoành Bồ tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh”

1. Tên nhiệm vụ: “Xây dựng và phát triển chuỗi giá trị sản phẩm Ổi Hoành Bồ tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

2. Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế

3. Mục tiêu, yêu cầu, quan điểm của nhiệm vụ

3.1. Mục tiêu của nhiệm vụ

3.1.1. Mục tiêu chung

Xây dựng và phát triển chuỗi giá trị sản phẩm Ổi Hoành Bồ nhằm nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm, góp phần nâng cao lợi ích cho các tác nhân tham gia trong chuỗi giá trị, đặc biệt là đối với hộ nông dân trồng ổi tại Thành phố Hạ Long, góp phần thực hiện việc xây dựng sản phẩm Ổi Hoành Bồ trở thành thương hiệu quốc gia trong giai đoạn tới.

3.1.2 Mục tiêu cụ thể

- Đánh giá hiện trạng chuỗi giá trị sản phẩm Ổi Hoành Bồ

- Phân tích các yếu tố tác động lên chuỗi giá trị sản phẩm Ổi Hoành Bồ

- Nghiên cứu giải pháp phát triển thị trường sản phẩm Ổi Hoành Bồ.

- Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm Ổi Hoành Bồ.

4. Tổng kinh phí dự toán: 338.278.500 đồng (Ba trăm ba tám triệu hai trăm bảy tám nghìn năm trăm đồng)

5. Thời gian thực hiện: Năm 2023

6. Đơn vị tư vấn thực hiện: Viện Nghiên cứu Kinh tế và Phát triển nguồn nhân lực, trường Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên

7. Kết quả dự kiến

- Thúc đẩy sản xuất, phát triển sản phẩm Ổi Hoành Bồ là một trong những sản phẩm mũi nhọn của địa phương;

- Khơi dậy tinh thần, sức mạnh nội lực của người dân Hoành Bồ trong bảo tồn, chăm sóc, phát triển sản phẩm Ổi;

- Tối đa hóa sự trợ giúp nhằm hiện thực hóa các ý tưởng có tính sáng tạo được xuất phát từ nhu cầu sản xuất kinh doanh sản phẩm Ổi Hoành Bồ nhằm góp phần thực hiện đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh sản phẩm;

- Tăng cường sự phối hợp đồng bộ hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị của địa phương trong lĩnh vực hỗ trợ phát triển sản xuất vùng trồng Ổi Hoành Bồ nhằm thực hiện tốt hơn các quan điểm, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước;

- Đa dạng hóa nguồn lực trong quá trình triển khai thực hiện để Đề án có chất lượng, phát triển bền vững.

8. Tiến độ thực hiện

- Hoàn thành khảo sát số liệu: 100 hộ trồng ổi tại các xã Sơn Dương, xã Dân Chủ, xã Quảng La, phường Hoành Bồ; 30 người thu gom THT,HTX, thương lái, siêu thị, trung tâm thương mại tại địa phương; 40 cán bộ quản lý tại địa phương; 300 người tiêu dùng tại tỉnh Quảng Ninh và các địa phương lân cận.

- Hoàn thiện dự thảo các chuyên đề đối với các nội dung: Phân tích, đánh giá thực trạng chuỗi giá trị sản phẩm Ổi Hoành Bồ; Phân tích rủi ro và các nhân tố ảnh hưởng đến chuỗi giá trị sản phẩm Ổi Hoành Bồ; Phân tích các chính sách có liên quan đến chuỗi giá trị sản phẩm Ổi Hoành Bồ; Chiến lược phát triển chuỗi giá trị sản phẩm Ổi Hoành Bồ; Nghiên cứu thị trường đối với sản phẩm Ổi Hoành Bồ; Đề xuất các giải pháp phát triển chuỗi giá trị và xác lập chiến lược nâng cấp chuỗi giá trị sản phẩm Ổi Hoành Bồ;

- Tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý các chuyên đề vào ngày 16/11/2023

- Dự kiến tổ chức 02 hội nghị góp ý đề án trong ngày 24/11/2023 và 02/12/2023.

- Dự kiến nghiệm thu hoàn thành đề án: 10/12/2023.

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 15541