Hội nghị Báo cáo viên thành phố mở rộng quý III năm 2023

Ngày 16/11, Thành uỷ tổ chức Hội nghị Báo cáo viên thành phố mở rộng quý III năm 2023.

Quang cảnh Hội nghị Báo cáo viên thành phố mở rộng quý III năm 2023.

Tại hội nghị, các học viên đã được phổ biến: Quy định số 125-QĐ/TW ngày 10/10/2023 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp công lập; Hướng dẫn số 25HD/BTCTW ngày 10/11/2023 của BTC Trung Ương Hướng dẫn một số nội dung về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị.

Phổ biến quán triệt Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới; Chỉ thị số 25-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở; Quy định 131-QĐ/TW ngày 27 tháng 10 năm 2023 của BCH Trung Ương Đảng cộng sản Việt Nam Quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán; Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; Kết luận số 62 – KL/TW;

Kết luận số 62-KL/TW, ngày 2/10/2023 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Quyết định số 1058/QĐ – TTg ngày 14/9/2023 Phê duyệt chiến lược phát triển ngành nghề nông thôn đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 30/10/2023 Về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Quảng Ninh trở thành nguồn nội sinh, động lực cho phát triển nhanh, bền vững.

Thái Ngạn – Đoàn Việt

 

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 5727