Hủy bỏ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu du lịch sinh thái kết hợp nuôi trồng thủy sản tại phường Hà Phong

UBND thành phố Hạ Long vừa ban hành Quyết định bãi bỏ Quyết định số 568/QĐ-UBND ngày 02/6/2020 “Về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu du lịch sinh thái kết hợp nuôi trồng thủy sản tại phường Hà Phong, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh”.

Theo quyết định số 2560/QĐ-UBND ngày 07/9/2023, lý do UBND thành phố Hạ Long bãi bỏ Quyết định số 568/QĐ-UBND ngày 02/6/2020 là vì kể từ khi Quy hoạch chi tiết nêu trên được UBND thành phố phê duyệt (tháng 6/2020) đến nay đã quá 03 năm Dự án chưa được lựa chọn nhà đầu tư để triển khai thực hiện. Ngoài ra, việc tài trợ sản phẩm đồ án quy hoạch không còn phù hợp theo nội dung Văn bản số 1154/BXD-QHKT ngày 07/4/2022 của Bộ Xây dựng và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 5790/UBND-QH2 ngày 09/11/2022.

Mặt khác, quy hoạch chi tiết nêu trên không còn phù hợp với định hướng “Quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kèm theo Quyết định số 72/QĐ-TTg ngày 10/02/2023.

UBND thành phố Hạ Long giao UBND phường Hà Phong căn cứ quy định hiện hành, chủ trì cùng với phòng Quản lý đô thị, phòng Tài nguyên và Môi trường, và các đơn vị, cá nhân có liên quan công bố, công khai Quyết định này; quản lý chặt chẽ đất tại khu vực, không để phát sinh xây dựng trái phép, lấn chiếm và sử dụng đất không đúng mục đích. Đồng thời giao Phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Quản lý đô thị thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai, quy hoạch xây dựng đảm bảo theo quy định.

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 14913