Lấy ý kiến tham gia đối với hồ sơ điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 khu phức hợp Hạ Long Xanh (Phân khu 9) tại các phường Đại Yên, Hà Khẩu

Nhằm cụ thể hóa định hướng “Quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 72/QĐ-TTg ngày 10/2/2023, UBND thành phố Hạ Long tổ chức nghiên cứu lập “Điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu phức hợp Hạ Long xanh (phân khu 9) tại các phường Đại Yên, Hà Khẩu (Nhiệm vụ đồ án đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2620/QĐ-UBND ngày 05/9/2023).

Hồ sơ, tài liệu, file số, bản đồ điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch phân khu 9 được đăng tải trên Cổng TTĐT thành phố và được các phường Đại Yên, Hà Khẩu tổ chức thông tin rộng rãi, đầy đủ đến các tổ dân, khu phố và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn biết, tham gia ý kiến vào hồ sơ Điều chỉnh quy hoạch phân khu 9 theo mẫu phiếu góp ý hoặc bằng văn bản.

Xem chi tiết hồ sơ và mẫu phiếu góp ý tại đây:

1. Công văn của UBND thành phố Hạ Long v/v thực hiện lấy ý kiến tham gia đối với hồ sơ Điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu phức hợp Hạ Long xanh (phân khu 9)

2. Phiếu lấy ý kiến của cơ quan tổ chức, cá nhân và đại diện cộng đồng dân cư

3. Sơ đồ tổng mặt bằng quy hoạch sử dụng đất

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 19174