Lấy ý kiến tham gia đối với hồ sơ điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Phân khu 4 thuộc các phường Hà Lầm, Hà Trung, Hà Tu, Hà Phong, Hà Khánh

Nhằm cụ thể hóa định hướng “Quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 72/QĐ-TTg ngày 10/2/2023, UBND thành phố Hạ Long đã tổ chức lập và đã được UBND tỉnh phê duyệt “Nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 phân khu 4 thuộc các phường Hà Lầm, Hà Trung, Hà Phong, Hà Tu, Hà Khánh, thành phố Hạ Long” tại Quyết định số 2669/QĐ-UBND ngày 12/9/2023.

Đến nay, đồ án “Quy hoạch phân khu 4 thuộc các phường Hà Lầm, Hà Trung, Hà Phong, Hà Tu, Hà Khánh, thành phố Hạ Long” đã được UBND thành phố tổ chức lập theo nhiệm vụ quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Để đảm bảo quy định về trình tự thủ tục lập, trình duyệt quy hoạch phân khu theo Điều 20 và Điều 21 Luật Quy hoạch đô thị hiện hành, toàn bộ hồ sơ, tài liệu, file số, bản đồ điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch phân khu 4 được đăng tải trên Cổng TTĐT thành phố và được các phường Hà Lầm, Hà Trung, Hà Phong, Hà Tu, Hà Khánh tổ chức thông tin rộng rãi, đầy đủ đến các tổ dân, khu phố và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn biết, tham gia ý kiến vào hồ sơ Điều chỉnh quy hoạch phân khu 4 theo mẫu phiếu góp ý hoặc bằng văn bản.

Xem chi tiết hồ sơ và mẫu phiếu góp ý tại đây:

1. Công văn của UBND thành phố Hạ Long v/v thực hiện lấy ý kiến tham gia đối với hồ sơ Điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 tại phân khu 4

2. Thuyết minh quy hoạch, Tổng mặt bằng sử dụng đất, Phiếu lấy ý kiến (file pdf)

3.  Thuyết minh quy hoạch, Tổng mặt bằng sử dụng đất, Phiếu lấy ý kiến (file cad)

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 18883