Phường Hà Tu: Hội nghị học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Ngày 17/5, phường Hà Tu tổ chức hội nghị học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2022 về xây dựng ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ cho đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ” tập trung vào nội dung chính đó là: Các quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phẩm chất đạo đức cách mạng của người cán bộ, đảng viên, về năng lực công tác của người cán bộ, đảng viên và về vai trò tiên phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên.

Quang cảnh hội nghị

Sau khi được quán triệt những nội dung chính của chuyên đề và việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng đội ngũ đảng viên tỉnh Quảng Ninh giai đoạn hiện nay; các đại biểu đã nghe thông tin nhanh về kết quả hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và tình hình quốc tế trong thời gian qua.

Hội nghị là dịp để đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý nắm bắt những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ. Đồng thời cập nhật thông tin thời sự quốc tế và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam để nâng cao hơn nữa nhận thức, vận dụng cụ thể hóa vào quá trình lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện ở địa phương, đơn vị.

                                           Thu Hường – Trần Khánh

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 14294