Ra mắt mô hình “Người có uy tín tham gia đảm bảo ANTT trên địa bàn xã Bằng Cả”

Chiều ngày 22/6, xã Bằng Cả tổ chức ra mắt mô hình “Người có uy tín tham gia đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã Bằng Cả”.

Quang cảnh buổi lễ ra mắt

Mô hình hoạt động trên cơ sở tự nguyện, có nhiệm vụ vận động gia đình, dòng họ, nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương. Thường xuyên tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chính quyền xã và các ban ngành, đoàn thể ngày càng trong sạch, vững mạnh. Giữ gìn truyền thống bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, kiên quyết đấu tranh không để các tôn giáo trái pháp luật, tà đạo, tạp đạo xâm nhập vào địa bàn. Vận động nhân dân tích cực tham gia vào công tác phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động của các tổ chức phản động, thế lực thù địch. Tích cực tham gia vận động nhân dân đoàn kết, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới. Vận động nhân dân không tụ tập đông người gây mất ANTT, không vi phạm luật giao thông, không tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ… Tích cực tham gia tố giác, đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

Ra mắt Ban chỉ đạo xây dựng mô hình “Người có uy tín tham gia đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã Bằng Cả”

5 già làng, trưởng bản tham gia mô hình ra mắt và ký giao ước thi đua

Đây là xã đầu tiên triển khai thực hiện mô hình này. Thông qua đó nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm và phát huy vai trò của người uy tín, già làng, trưởng bản trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT, góp phần củng cố, xây dựng thế trận ANND vững chắc, tạo tiền đề thúc đẩy kinh tế- xã hội.

Trần Thanh

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 1423 Tổng lượt truy cập 3113896