Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số lệ phí liên quan đến đăng ký cư trú, hộ tịch, lệ phí trước bạ

Ngày 9/7/2022, HĐND tỉnh Quảng Ninh ban hành Nghị quyết số 104/2022/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số lệ phí quy định tại Nghị quyết số 62/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của HĐND tỉnh.

Cụ thể:

1. Sửa đổi, bổ sung lệ phí đăng ký cư trú như sau:

Lệ phí đăng ký thường trú, tạm trú cả hộ hoặc một người là 15.000đ/lần đăng ký đối với các phường thuộc thành phố, thị xã; 10.000đ/lần đăng ký đối với các khu vực khác.

Lệ phí điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú; xác nhận thông tin về cư trú; gia hạn tạm trú, tách hộ là 10.000đ/lần điều chỉnh đối với các phường thuộc thành phố, thị xã; 5.000đ/lần điều chỉnh đối với các khu vực khác.

Miễn lệ phí đăng ký cư trú đối với các trường hợp: Người có công với các mạng, hộ nghèo, người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em, người dân ở các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quyết định của Ủy ban dân tộc. Trường hợp điều chỉnh lại địa chỉ, thông tin do thay đổi địa giới hành chính theo chủ trương của Nhà nước. Trường hợp sai sót thông tin do lỗi của cơ quan quản lý cư trú

Đối tượng nộp phí, lệ phí là Công dân thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú phải nộp lệ phí đăng ký cư trú theo quy định.

Đơn vị thu phí, lệ phí là Cơ quan đăng ký cư trú theo quy định của pháp luật về cư trú.

2. Bổ sung quy định tại điểm 24 mục IX Phụ lục I của Nghị quyết số 62/2017/NQ-HĐND đối với Lệ phí trước bạ như sau: “Lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống nộp lệ phí lần đầu (bao gồm cả xe con pick-up)”.

3. Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung về lệ phí hộ tịch như sau:

Đối tượng nộp phí, lệ phí là người được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết các công việc về hộ tịch theo quy định của pháp luật, không bao gồm việc cấp bản sao trích lục hộ tịch. Đơn vị thu phí, lệ phí là cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết các công việc về hộ tịch theo quy định của pháp luật.

Bãi bỏ việc thu lệ phí Đăng ký hộ tịch tại UBND cấp xã đối với nội dung: “Ghi vào Sổ hộ tịch việc thay đổi hộ tịch của cá nhân theo bản án, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền”.

Xem chi tiết Nghị quyết số 104/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh tại đây!

Phương Loan

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 66860