Tăng cường ban hành văn bản điện tử và sử dụng chữ ký số, chứng thư số trên môi trường điện tử

Thực hiện Kế hoạch 121/KH-UBND ngày 23/3/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thực hiện Chuyển đổi số toàn diện thành phố Hạ Long đến năm 2025, định hướng 2030. Thành phố ban bành văn bản số: 9744 /BCĐ ngày 8/12/2022 Về việc “Tăng cường ban hành văn bản điện tử và sử dụng chữ ký số, chứng thư số trên môi trường điện tử”.

Theo đó việc sử dụng chữ ký số, chứng thư số ban hành văn bản điện tử, ký số kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử là nội dung, nhiệm vụ quan trọng xây dựng Chính quyền số, được cụ thể hóa bằng chỉ tiêu 100% (trừ văn bản, nội dung mật; các kết quả thủ tục hành chính phải in và ký trực tiếp trên phôi, thẻ hoặc giấy tờ có kích thước đặc biệt).

Tăng cường ban hành văn bản điện tử và sử dụng chữ ký số, chứng thư số trên môi trường điện tử

Để tiếp tục tăng cường triển khai thực hiện, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số, Thành phố yêu cầu:

Đối với việc sử dụng chữ ký số, chứng thư số trong giải quyết thủ tục hành chính: Các phòng ban chuyên môn, đơn vị có TTHC thực hiện tại Trung tâm Hành chính công Thành phố: Tiếp tục triển khai có hiệu quả việc khai thác sử dụng chữ ký số, chứng thư số trong giải quyết thủ tục hành chính theo chỉ đạo của UBND Thành phố tại Văn bản 8679/UBND-VHTT ngày 07/11/2022 về việc triển khai số hóa hồ sơ, thủ tục hành chính. Đảm bảo 100% việc giải quyết TTHC và kết quả giải quyết TTHC (đủ điều kiện) được ký số và trả cho tổ chức, công dân trên môi trường điện tử.

Đối với những TTHC có kết quả là phôi, thẻ, bìa đặc biệt, chưa có mẫu điện tử để thực hiện phê duyệt ký số thì cán bộ phải scan, ký sao y kết quả giải quyết TTHC và đính kèm lên trên hệ thống, đồng thời chuyển trả cho tổ chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ công. Từ 01/01/2023, triển khai thực hiện 100% số hóa, ký số (đối với những trường hợp đủ điều kiện) và lưu trữ điện tử đối với hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải
quyết thủ tục hành chính đã được giải quyết thành công ở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các phường xã.

Giao Trung tâm Hành chính công đôn đốc giám sát việc thực hiện của các phòng ban đơn vị có thủ tục hành chính giải quyết tại Trung tâm, xây dựng quy trình hướng dẫn số hóa kết quả (scan kết quả) đối với các thủ tục hành chính không thực hiện ký số trực tiếp, trường hợp kết quả phải in và ký trực tiếp trên phôi, thẻ hoặc giấy tờ có kích thước đặc biệt.

Việc tăng cường thực hiện chữ ký số sẽ góp phần bảo đảm các giao dịch điện tử, tạo môi trường làm việc hiện đại, tiết kiệm thời gian và chi phí, nâng cao hiệu quả công việc, tăng tính công khai, minh bạch trong quản lý, điều hành; góp phần thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin và phát triển chính quyền điện tử trên địa bàn thành phố./.

Hồng Hạnh

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 27925