Thông tin sinh hoạt chi bộ tháng 3 năm 2023

I- MỘT SỐ KẾT QUẢ NỔI BẬT THÁNG 02/2023

Trong tháng 2/2023, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy duy trì công tác lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo đúng Quy chế làm việc và nguyên tắc tập trung dân chủ; tổ chức 06 hội nghị thảo luận, cho ý kiến vào 23 lượt nội dung theo thẩm quyền; ban hành 275 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ của hệ thống chính trị.  Tập trung triển khai, thực hiện Kế hoạch số 213-KH/TU ngày 17/02/2023 của BTV Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 28/11/2022 của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 71-NQ/TU ngày 14/12/2022 của Thành ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, khắc phục các tồn tại, hạn chế năm 2022 gắn với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được triển khai thực hiện nghiêm túc, nhất là việc phổ biến, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh, nổi bật là triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023, Chuyên đề “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ” và phát động Chương trình thi đua “Toàn dân làm vệ sinh môi trường vì thành phố Hạ Long sáng - xanh - sạch đẹp và không rác thải”. Trong tháng, Ban Thường vụ Thành ủy đã điều động đối với 01 cán bộ diện Ban Thường vụ quản lý; điều động, luân chuyển 33 cán bộ quản lý trường học; kết nạp 41 đảng viên mới; đề nghị xóa tên 05 trường hợp; triển khai thực hiện Hướng dẫn số 03-HD/TW ngày 27/12/2022 của Ban Bí thư về thí điểm sinh hoạt đảng trực tuyến ở đảng bộ cơ sở, chi bộ có tính chất đặc thù hoặc trong hoàn cảnh đặc biệt và sinh hoạt đảng theo tổ đảng ở chi bộ đông đảng viên. Chỉ đạo triển khai 02 cuộc giám sát của cấp ủy về kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố giữa nhiệm kỳ 2020-2025; công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai các nghị quyết và chỉ đạo của cấp uỷ cấp trên; việc viết bản cam kết và xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; thi hành kỷ luật 02 đảng viên với hình thức khiển trách. Tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Chủ tịch UBND thành phố với Nhân dân Thành phố năm 2023 và ban hành Kế hoạch triển khai Cuộc thi tìm hiểu “Quảng Ninh 60 năm xây dựng và phát triển”.

Công tác xây dựng chính quyền và thực hiện các nhiệm vụ kinh tế-xã hội tiếp tục được tăng cường, triển khai có hiệu quả. Thành phố đã ban hành Kế hoạch thực hiện chủ đề công tác năm, kịch bản tăng trưởng kinh tế, kịch bản thu chi ngân sách và phương án phát triển du lịch trọng điểm năm 2023. Tháng 2, Thành phố đón khoảng 465 nghìn lượt khách du lịch, trong đó khách quốc tế đạt 80 nghìn lượt khách, tổng thu từ du lịch đạt 930 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách Thành phố đạt đạt 2.248,8 tỷ đồng; tổng chi ngân sách Thành phố thực hiện 105,5 tỷ đồng. Triển khai thực hiện Quyết định số 72/QĐ-TTg ngày 10/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040. Tiếp nhận và giải quyết 4.377 hồ sơ thuộc thẩm quyền; đã giải quyết 2.573 hồ sơ, trong đó trước và đúng hạn 2.547 hồ sơ, tỷ lệ đạt 98,99%. Đã hoàn thành 04 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn, lao động vùng dân tộc thiểu số với tổng số 95 người; hỗ trợ cho 222 lượt học sinh, sinh viên với số tiền 931 triệu đồng. Giải quyết việc làm cho 430 lao động; khám chữa bệnh 17.636 lượt người; kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm đối với 67 cơ sở trên địa bàn. Duy trì công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư theo quy định; đã tiếp 239 lượt công dân (140 người), tiếp nhận 91 đơn/91 vụ việc; tiếp nhận từ các nguồn là 164 đơn; tháng 01 chuyển sang là 180 đơn; tổng số đơn thuộc thẩm quyền Thành phố phải giải quyết trong tháng 274 đơn, đã giải quyết 37/274 đơn, đạt 13,5%. Tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2023 bảo đảm trang trọng, đúng nghi lễ, an toàn tuyệt đối. Thực hiện tốt công tác nắm tình hình và quản lý 51.872 người nước ngoài tạm trú, hoạt động trên địa bàn; công tác an ninh tôn giáo, dân tộc, an ninh mạng, đấu tranh phòng chống tội phạm được tăng cường, kiểm soát chặt chẽ.

II- THÔNG TIN MỘT SỐ VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CẦN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Văn bản của Trung ương: (i1) Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới. (i2) Quy định số 96-QĐ/TW ngày 02/02/2023 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị. (i3) Kết luận số 44-KL/TW ngày 14/11/2022 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong tình hình mới. (i4) Kết luận số 48-KL/TW, ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030.

2. Văn bản của Tỉnh: (i1) Quy định số 893-QĐ/TU, ngày 01/02/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị trong hệ thống chính trị tỉnh Quảng Ninh; (i2) Kế hoạch số 264-KH/TU ngày 20/02/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận 36-KL/TW ngày 23/6/2022 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn hồ đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

3. Văn bản của Thành phố: (i1) Chương trình hành động số 16-CTrHĐ/TU, ngày 05/01/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 26/9/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh nguồn nước giai đoạn 2022-2030; (i2) Thông báo số 793-TB/TU, ngày 16/01/2023 của BTV Thành ủy về kết quả 01 năm thực hiện Quyết định số 2152-QĐ/TU ngày 10/01/2022 của BTV Thành ủy; (i3) Kế hoạch số 222-KH/TU, ngày 17/02/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023…

(Những văn bản trên đã được gửi tới các chi, đảng bộ để tổ chức triển khai thực hiện. Cấp ủy chi bộ cần lựa chọn nội dung để phổ biến, quán triệt).

III- ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THÁNG 3/2023 (nội dung này phục vụ cho công tác chỉ đạo của cấp ủy chi bộ)

1. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 28/11/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh, Nghị quyết số 71-NQ/TU, ngày 14/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố về phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023; Quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040 theo Quyết định số 72/QĐ-TTg, ngày 10/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Tiếp tục tuyên truyền, triển khai thực hiện và tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong nhận thức và hành động của từng cấp ủy, cán bộ, đảng viên trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 16-CT/TU, ngày 15/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với triển khai thực hiện các kết luận, quy định của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tập trung thực hiệnHọc tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhằm thực hiện khát vọng xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành tỉnh kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, hiện đại; xây dựng thành phố Hạ Long sáng-xanh-sạch đẹp và không rác thải trong năm 2023”.

3. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị thành phố Hạ Long theo Quyết định số 3674-QĐ/TU, ngày 12/01/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy gắn với Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

4. Tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh từ cơ sở; phát huy hiệu quả công tác đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá thông tin giả, sai sự thật, xấu, độc, nhất là trên không gian mạng về tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hạ Long.

5. Tuyên truyền về các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao gắn với chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 - 30/10/2023), 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Nhân dân thành phố Hạ Long trên đảo Tuần Châu (23/11/1963-23/11/2023) và 30 năm thị xã Hồng Gai trở thành Thành phố (27/12/1993-27/12/2023); các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 3/2023, như: 64 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và 34 năm Ngày Biên phòng toàn dân (03/3); 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3) và Khởi nghĩa Hai Bà Trưng; 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3 (1931 - 2023) và hoạt động Tháng thanh niên 2023; Ngày Thể thao Việt Nam (27/3)…

IV- TRÍCH QUYẾT ĐỊNH SỐ 72/QĐ-TTG NGÀY 10/02/2023 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHUNG TP HẠ LONG ĐẾN NĂM 2040

1. Mục tiêu quy hoạch: (i1) Xây dựng, phát triển thành phố Hạ Long trở thành đô thị dịch vụ, du lịch văn minh, thân thiện, trung tâm dịch vụ - du lịch quốc gia mang tầm quốc tế với hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại và đồng bộ gắn kết giữa bảo tồn và phát triển bền vững Di sản kỳ quan thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long và khu bảo tồn thiên nhiên Đồng Sơn - Kỳ Thượng; (i2) Phát triển thành phố Hạ Long theo hướng phát triển bền vững, phù hợp với yêu cầu tăng trưởng xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu, lấy vịnh Cửa Lục làm trung tâm kết nối, theo hướng đa cực, hài hòa với di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long và các vùng núi phía Bắc thành phố; (i3) Khai thác tối ưu tiềm năng, lợi thế của thành phố Hạ Long; tạo việc làm; nâng cao chất lượng đô thị; khai thác tốt hệ thống hạ tầng giao thông đã và đang được đầu tư trên địa bàn để kết nối, mở rộng không gian phát triển đô thị, dịch vụ, du lịch; (i4) Hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại I. Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị hiện đại, đồng bộ; phát huy vai trò là hạt nhân, đầu mối giao thông quan trọng (đường thủy, đường bộ, đường sắt, hàng không) kết nối trong nước và quốc tế.

2. Quy mô dân số: (i1) Đến năm 2030 khoảng 620.000 ÷ 650.000 người (trong đó: dân số thường trú khoảng 430.000 ÷ 450.000 người, dân số quy đổi khoảng 190.000 ÷ 200.000 người); (i2) Đến năm 2040 khoảng 800.000 - 830.000 người (trong đó: dân số thường trú 550.000 ÷ 570.000 người, dân số quy đổi khoảng 250.000 ÷ 260.000 người).

3. Mô hình, cấu trúc phát triển: Gồm 05 Vùng; 01 hành lang ven vịnh Hạ Long và lấy vịnh Cửa Lục làm trung tâm kết nối, bao gồm: (i1) Vùng I - Vùng vịnh Hạ Long: Là vùng bảo tồn và phát huy các giá trị Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long theo quy định của Luật Di sản văn hóa; kết nối không gian phát triển gắn với vịnh Bái Tử Long, vịnh Lan Hạ, đảo Cát Bà; (i2) Vùng II - Vùng phía Đông: Là vùng đô thị hiện hữu gắn với các chức năng trung tâm hành chính - chính trị, văn hóa cấp tỉnh, trung tâm tổng hợp của thành phố Hạ Long; khu vực có vùng khai thác khoáng sản; (i3) Vùng III - Vùng phía Tây: Là vùng đô thị phát triển mở rộng gắn với các chức năng dịch vụ, du lịch và vui chơi giải trí quốc tế, dịch vụ cảng và công nghiệp công nghệ cao; trung tâm y tế, thể dục thể thao cấp vùng; (i4) Vùng IV - Vùng vịnh Cửa Lục và khu vực phía Bắc vịnh Cửa Lục: Là vùng đô thị mới, phát triển dịch vụ du lịch sinh thái, văn hóa, vui chơi giải trí, công nghiệp công nghệ cao; dự trữ phát triển các trung tâm dịch vụ công cộng cấp tỉnh như: Y tế, giáo dục, văn hóa, thể dục thể thao; trung tâm hành chính; (i5) Vùng V - Vùng Đồi núi phía Bắc: Là khu vực nông thôn, đồi núi gắn với các chức năng bảo tồn sinh thái, sản xuất nông, lâm nghiệp; du lịch sinh thái cộng đồng.

V- TẤM GƯƠNG NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT

Để lan tỏa những mô hình hiệu quả, gương người tốt, việc tốt trong học và làm theo Bác, Ban Tuyên giáo Thành ủy mở chuyên mục “Tuyên truyền gương người tốt, việc tốt” đăng trên Thông tin sinh hoạt Chi bộ hằng tháng. Trong số này, để tri ân sâu sắc đến đội ngũ thầy thuốc, các cán bộ, nhân viên của ngành Y tế nhân dịp kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2023) và Tháng Thanh niên năm 2023, xin trân trọng giới thiệu tấm gương về anh Cao Đức Mạnh - bác sỹ, Bí thư Đoàn Thanh niên Bệnh viện Bãi Cháy.

Sinh năm 1990 tại quê lúa Thái Bình, nhưng lại bén duyên và gắn bó với thành phố Hạ Long. Năm 2018, sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Y Hà Nội, bác sĩ Cao Đức Mạnh về nhận công tác tại Bệnh viện Bãi Cháy, anh hiện đang được giao nhiệm vụ Phụ trách đơn nguyên Phẫu thuật thẩm mỹ của Bệnh viện Bãi Cháy. Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, bác sĩ Mạnh luôn phát huy tinh thần trách nhiệm với công việc, tận tình chăm lo sức khỏe của Nhân dân, cống hiến sức trẻ bằng tất cả sự nhiệt huyết trong các hoạt động Đoàn thanh niên.

Đảng viên trẻ Cao Đức Mạnh là đồng tác giả đề tài “Ứng dụng gân nhị đầu dài làm mảnh ghép gân trong phẫu thuật nội soi khớp vai phục hồi đồng thời tổn thương rách lớn gân trên gai và sụn viền ổ chảo trên trước sau”; đã đạt giải Ba Hội thi sáng tạo kĩ thuật tỉnh Quảng Ninh lần thứ VIII (2020-2021). Cùng với công tác chuyên môn, bác sỹ Mạnh rất năng động, nhiệt tình, xung kích trong các hoạt động Đoàn, tình nguyện vì biển đảo, bảo vệ môi trường, khám, cấp phát thuốc, tặng quà và phát sữa miễn phí cho 410 người dân của 2 xã Hoành Mô và Đồng Văn, huyện Bình Liêu có hoàn cảnh khó khăn; khám, cấp phát thuốc cho 270 người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Đồng Lâm; tặng quà cho bệnh nhân hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Bãi Cháy. Đồng chí Mạnh đã tham gia 20 lần hiến máu tình nguyện do Thành đoàn Hạ Long tổ chức.

Với những đóng góp tích cực, trách nhiệm, tâm huyết, bác sỹ Cao Đức Mạnh đã được Sở Y tế Quảng Ninh tặng Bằng khen, UBND Thành phố Hạ Long, Thành đoàn Hạ Long tặng Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, thanh niên tình nguyện những năm qua.

Bác sỹ Cao Đức Mạnh không chỉ là một thầy thuốc giỏi, tận tâm trong công việc và đối với người bệnh, mà còn là một đoàn viên sôi nổi, nhiệt huyết; là tấm gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tuổi trẻ thành phố Hạ Long.

 

                                                                 BAN TUYÊN GIÁO THÀNH ỦY HẠ LONG

 

 

                                                         

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 17995