TP Hạ Long: Nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật

Nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân, góp phần phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, thời gian qua, ngành Tư pháp TP Hạ Long đã có nhiều nỗ lực đưa pháp luật vào cuộc sống.

Thực hiện Quyết định số 163/QĐ-UBND ngày 12/5/2022 của UBND thành phố Hạ Long, Quyết định thành lập Tổ Kiểm tra công tác: Văn bản quy phạm pháp luật; xử lý vi phạm hành chính; theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Hộ tịch - Chứng thức trên địa bàn thành phố Hạ Long năm 2022, từ ngày 31/5 đến ngày 27/10/2022, Tổ Kiểm tra của Thành phố đã tiến hành kiểm tra tại 27 phường xã trên địa bàn TP Hạ Long. Qua kiểm tra cho thấy các xã, phường đã xây dựng Kế hoạch rà soát, tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), triển khai tổ chức thực hiện theo Kế hoạch đã đề ra.

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương làm việc tại TP Hạ Long

Tổ Công tác cũng đã thực hiện kiểm tra xác xuất 628 văn bản của 27 xã, phường. Một số xã, phường như: Đồng Lâm, Dân Chủ, Hòa Bình, Thống nhất, Tuần Châu, Giếng Đáy, Bãi Cháy, Hồng Hải, Hà Tu, Hà Lầm, Trần Hưng Đạo, Bạch Đằng, Hồng Gai sổ quản lý văn bản đi, đến được lưu trữ đầy đủ, sạch sẽ, rõ ràng đúng quy định. Quá trình xây dựng và ban hành văn bản của các xã, phường về cơ bản đảm bảo về quy trình, thể thức, nội dung, thẩm quyền. Văn bản được lưu trữ khoa học, đầy đủ theo quy định.

Hồ sơ xử lý vi phạm hành chính (VPHC) do các xã, phường lập ban hành và tham mưu cho UBND Thành phố ban hành cơ bản đều đảm bảo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục, đủ thành phần hồ sơ xử lý VPHC theo quy định của pháp luật.

Qua kiểm tra về công tác hộ tịch, tổ Công tác đã đánh giá: Hồ sơ hộ tịch cơ bản được lưu trữ, bảo quản, sắp xếp khoa học. Việc ghi chép vào sổ hộ tịch sạch sẽ, rõ ràng. Việc khoá sổ hộ tịch cơ bản đảm bảo theo quy định Điều 36, Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP. Một số phường làm tốt như: Bạch Đằng, Hồng Hà, Cao Thắng; Trần Hưng Đạo, Hà Phong.

Đối với công tác chứng thực, cơ bản UBND các xã, phường làm tốt công tác chứng thực. Hồ sơ chứng thực được lưu trữ, bảo quản, sắp xếp khoa học. Việc ghi chép vào sổ hộ tịch sạch sẽ, rõ ràng đảm bảo theo quy định Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp.

Hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam tại trường THPT Hòn Gai

Tuy nhiên, vẫn còn một số xã như Đồng Lâm, Đồng Sơn, lời chứng chứng thực chữ ký chưa đảm bảo đúng theo quy định của Thông tư 01/2020/TT-BTP.

Các xã, phường đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật (TD THTHPL) năm 2020, 2021, 2022. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận, cá nhân. Đảm bảo đúng tiến độ thời gian và tổ chức thực hiện theo kế hoạch và chỉ đạo của cấp trên.

Công tác QLNN về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân, người lao động, người sử dụng lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã trong bối cảnh dịch Covid-19 theo các Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được các xã, phường tổ chức thực hiện nghiêm túc. Tiếp nhận hồ sơ đối tượng, tổ chức họp xét duyệt, đề nghị hỗ trợ đảm bảo đúng đối tượng, đúng chế độ. Đến thời điểm hiện tại không có đơn thư liên quan.

Cùng với đó, trong thời gian qua, TP Hạ Long tiếp tục kiện toàn đội ngũ công chức làm công tác pháp chế; điều động, luân chuyển công chức đáp ứng đủ năng lực, trình độ để làm tốt công tác pháp chế, đảm bảo đội ngũ công chức làm công tác này có năng lực, trình độ phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ được giao; đảm bảo việc tham gia của cán bộ pháp chế vào công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Các cơ sở Giáo dục trên địa bàn TP cũng đã thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản chỉ đạo về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành. 100% cơ sở giáo dục đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị. Phổ biến kịp thời, đầy đủ văn bản quy phạm pháp luật mới được thông qua, ban hành cho CBCCVC-NLĐ trong ngành và học sinh trên địa bàn tỉnh, giáo dục ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật; bảo đảm quyền được thông tin về pháp luật của công dân.

Đồng thời, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; phân công rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân trong nghiên cứu xây dựng, đề xuất chính sách và soạn thảo, trình văn bản quy phạm pháp luật; chú trọng kiểm tra, phát hiện ngăn chặn và kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi “tham nhũng, trục lợi chính sách”.

Hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam tại trường THPT Ngô Quyền

Chú trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, xác định rõ cơ chế phân công, trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tổ chức thi hành pháp luật. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thi hành pháp luật; phát hiện và xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật; Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, xã phường lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời và có biện pháp xử lý kiên quyết, triệt để, đúng pháp luật đối với các vụ việc vi phạm trong tổ chức thi hành pháp luật.

Thời gian tới, TP sẽ tăng cường hơn nữa năng lực phản ứng chính sách trong quá trình tổ chức thi hành pháp luật, nhất là trong việc tiếp nhận, xử lý phản ảnh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp; chú trọng đối thoại với doanh nghiệp, người dân về vướng mắc, bất cập trong thực thi chính sách, doanh nghiệp; Chú trọng phổ biến, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật và tuân thủ pháp luật; đổi mới phương pháp, tăng cường nguồn lực cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật, nhằm bảo đảm tiến độ, nâng cao chất lượng các văn bản quy phạm pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật.

Có thể thấy công tác PBGDPL đã góp phần không nhỏ trong việc nâng cao ý thức tôn trọng, tuân thủ, chấp hành pháp luật của Nhân dân và góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự, an toàn xã hội./.

Đỗ Hương

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 36485 Tổng lượt truy cập 85950092