TP Hạ Long phấn đấu xây dựng xã 2 Sơn Dương, Bằng Cả trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu điển hình trong năm 2024

Hết năm 2021, TP Hạ Long đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới với 12/12 xã được UBND tỉnh Quảng Ninh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Hiện nay, thành phố tiếp tục đề ra kế hoạch triển khai xây dựng 2 xã Sơn Dương, Bằng Cả trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu điển hình.

Một góc xã Sơn Dương

Mục tiêu thành phố đặt ra là: Phấn đấu đến hết tháng 6/2024 xã Sơn Dương đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu nổi trội về lĩnh vực du lịch gắn với xây dựng hệ thống hạ tầng nông thôn; Đến hết năm 2024 xã Bằng Cả đạt nông thôn mới kiểu mẫu nổi trội về lĩnh vực ngành nghề nông thôn gắn với bảo tồn phát huy giá trị bản sắc văn hoá người Dao Thanh Y. Các tuyến đường trục chính thôn của 02 xã cơ bản được chỉnh trang đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp; Phấn đấu 100% các thôn của 02 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; mỗi xã xây dựng ít nhất 01 mô hình Thôn thông minh; Chất lượng cuộc sống của người dân nâng cao; duy trì và nâng cao thu nhập bình quân đầu người, phấn đấu đạt 79,2 triệu đồng; tối thiểu 70% số hộ gia đình của xã Sơn Dương, Bằng Cả thực hiện thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt bằng biện pháp phù hợp, hiệu quả.

Qua rà soát, đánh giá theo bộ tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu, hiện nay xã Sơn Dương mới đạt 1/6 tiêu chí, 9/19 chỉ tiêu, còn 5/6 tiêu chí (10/19 chỉ tiêu) chưa đạt; xã Bằng Cả, mới chỉ đạt 6/17 chỉ tiêu, còn 6/6 tiêu chí (11/17 chỉ tiêu) chưa đạt.

Để giúp 2 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu điển hình theo đúng kế hoạch đề ra, thành phố dự kiến sẽ đầu tư 139 tỷ đồng và huy động 6,5 tỷ đồng vốn đối ứng, đóng góp của người dân.

UBND thành phố cũng phân công nhiệm vụ cụ thể cho văn phòng nông thôn mới, các phòng ban chuyên môn của thành phố và UBND hai xã Sơn Dương, Bằng Cả; yêu cầu các đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động xây dựng kế hoạch, phát huy vai trò trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, nhất là sự tham gia trực tiếp của người dân, là chủ thể để tổ chức thực hiện một cách đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng xã Sơn Dương, Bằng Cả đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu, điển hình, có sự khác biệt, riêng có của Hạ Long; trên cơ sở đó nhân rộng ra trên địa bàn các xã.

Phương Loan

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 31276