TP Hạ Long: Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng

Những năm qua, Đảng bộ TP Hạ Long luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, nhằm tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Ban Thường vụ Thành ủy Hạ Long họp đánh giá

Ban Thường vụ Thành ủy Hạ Long họp đánh giá công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.

Đảng bộ TP Hạ Long hiện có 57 tổ chức cơ sở đảng (33 đảng bộ xã, phường; 19 chi, đảng bộ cơ quan hành chính, sự nghiệp, LLVT; 5 đảng bộ doanh nghiệp) và 643 chi bộ trực thuộc, với trên 22.000 đảng viên. Cụ thể hóa các quy định của Trung ương, của tỉnh, Thành ủy Hạ Long đã lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXV từ việc thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới quy chế, quy định làm cơ sở để các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện.

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành đồng bộ hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, nổi bật là tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thực hiện các mô hình nhất thể hóa chức danh; thường xuyên rà soát, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ; thực hiện giảm số lượng cấp uỷ, cấp phó các phòng, ban, đơn vị đảm bảo số lượng theo quy định của Trung ương. Đến nay, toàn thành phố có 16/33 bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch HĐND; 13/33 bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch UBND; 14/33 phó bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch HĐND; 19/33 phó bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch UBND; trên 90% bí thư cấp ủy, chủ tịch UBND không phải người địa phương. Qua đó, khắc phục được tình trạng cục bộ, né tránh, nể nang trong thực thi công vụ, từng bước nâng cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả của chính quyền ở cơ sở.

Một trong những dấu ấn rõ nét trong công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ TP Hạ Long là đổi mới mạnh mẽ công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kỷ luật Đảng. Thành phố đã chủ động xây dựng, rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy chế làm việc của cấp ủy, ủy ban kiểm tra, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hàng năm gắn với chủ đề công tác từng năm; chủ động kết hợp kiểm tra, giám sát thường xuyên, chuyên đề với kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, kiểm tra các cấp tập trung ở các lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí hoặc các vụ việc khiếu kiện đông người, kéo dài, gây bức xúc trong dư luận. Đồng thời, kết hợp đồng bộ, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử và trong phối hợp phát hiện, xử lý sai phạm; xử lý đồng bộ giữa kỷ luật Đảng, kỷ luật hành chính, bảo đảm đúng nguyên tắc và thẩm quyền quy định.

Trong tháng 7/2023, Thành ủy Hạ Long tổ chức đoàn kiểm tra để đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai của cấp ủy, tổ chức Đảng và kết quả triển khai thực hiện Quy định số 37-QĐ/TW (ngày 25/10/2021) của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Quy định số 109-QĐ/TW, (ngày 3/1/2018) của Ban Bí thư về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; Quy định số 08-QĐ/TW (ngày 25/10/2018) của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Qua kết quả kiểm tra cho thấy, địa phương được kiểm tra đã chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết đại hội Đảng các cấp; công tác kiểm tra giám sát; học tập, quán triệt triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng nhất và đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần thực hiện nghiêm các quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm, nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

Đồng thời, chỉ ra những tồn tại, hạn chế tại từng đơn vị, như: Một số đảng viên chưa chủ động nghiên cứu các văn bản, luật, quy định để tham mưu đề xuất các giải pháp xử lý các vụ việc khó, phức tạp liên quan đến đất đai, bồi thường GPMB (Chi bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất); hồ sơ lưu trữ một số cuộc kiểm tra, giám sát của đơn vị chưa đầy đủ (Đảng ủy phường Tuần Châu, Chi bộ Phòng Tư pháp, Chi bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất). Nhận thức và ý thức trách nhiệm trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, việc nêu gương, chấp hành các quy định về những điều đảng viên không được làm đã được nâng lên, tuy nhiên vẫn còn có cán bộ, đảng viên thực hiện chưa nghiêm dẫn đến vi phạm phải xử lý kỷ luật về Đảng và pháp luật của Nhà nước… Qua đó, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy đưa ra các biện pháp xử lý, giải pháp chấn chỉnh kịp thời các đơn vị, địa phương.

Theo thống kê, từ đầu nhiệm kỳ XXV đến nay, cấp uỷ các cấp trong thành phố đã kiểm tra đối với 859 lượt tổ chức đảng, 2.801 lượt đảng viên; giám sát 1.057 lượt tổ chức đảng, 2.310 lượt đảng viên. Uỷ ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra đối với 697 lượt tổ chức đảng, 1.686 lượt đảng viên; giám sát 672 lượt tổ chức đảng, 1.760 lượt đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát đã chỉ đạo chuyển 9 vụ việc sang cơ quan cảnh sát điều tra để điều tra và xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Có thể thấy, với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ, cùng cách làm đổi mới, qua nửa nhiệm kỳ, Đảng bộ TP Hạ Long đã tích cực thực hiện các quy định của Đảng về chế độ nêu gương và thực hiện những điều đảng viên không được làm, nhằm tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn hiện nay. Đây là tiền đề quan trọng để cấp ủy các cấp trên địa bàn thành phố tiếp tục nỗ lực tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp với quyết tâm cao nhất thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Theo Báo Quảng Ninh

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 29289