TP Hạ Long với nhiều biện pháp để kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Thời gian qua, TP Hạ Long đã có nhiều biện pháp và nỗ lực để kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh. Để duy trì kết quả đã đạt được, Uỷ ban nhân dân thành phố Hạ Long xây dựng Đề án Kiếm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn Thành phố (giai đoạn II).

Với mục đích tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và của các ngành, đoàn thể trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện các giải pháp nhằm làm giảm thiếu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh trên địa bàn. Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng trong việc thực hiện các qui định của pháp luật về nghiêm cấm cung cấp dịch vụ liên quan đến lựa chọn giới tính thai nhi. Tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội trong việc thực thi các qui định của pháp luật về nghiêm cấm việc cung cấp dịch vụ liên quan đến lựa chọn giới tính thai nhi. Các hoạt động thực hiện nội dung, nhiệm vụ của Đề án phải bám sát chủ trương, đường lối cúa Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về lựa chọn giới tính khi sinh. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, cung cấp thông tin, phổ biến pháp luật, truyền thông, vận động, tư vấn, can thiệp, hỗ trợ... nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi. Giảm tốc độ tăng tỷ số giới tính khi sinh, đặc biệt tập trung vào các địa phương còn có sự chênh lệch lớn giữa số trẻ em trai và trẻ em gái sinh ra trong cùng năm. Khống chế có hiệu quả tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh, tiến tới đưa tỷ số giới tính khi sinh trở lại mức cân bằng tự nhiên, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Trường THPT Hoành Bồ tổ chức ngoại khóa tuyên truyền đến học viên về mất cân bằng giới tính khi sinh và chăn sóc SKSS vị thành niên

Trung tâm GDNN và GDTX TP Hạ Long thường xuyên có những buổi ngoại khóa để tuyên truyền đến học viên về chuyên đề mất cân bằng giới tính khi sinh và chăn sóc SKSS vị thành niên

Với mục tiêu: Từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh, tạo co sở thuận lợi để góp phần đưa tỷ số giới tính khi sinh của tỉnh đạt dưới 110 trẻ em trai/100 trẻ em gái vào năm 2025. TP đặt ra các chỉ tiêu cụ thể. Tiếp tục duy trì chỉ tiêu về tăng cường cung cấp thông tin, giáo dục, truyền thông về giới và ma cân bằng giới tính khi sinh cho người dân, trước hết là các cặp vợ chồng trong độ tuồi sinh đẻ, những người cung cấp dịch vụ siêu âm và dịch vụ nạo, phá thai, những người có uy tín trong cộng đồng nhằm hạn chế các hành vi không phù họp với việc sinh đẻ theo quy luật tự nhiên.100% cán bộ lãnh đạo Đảng, Chính quyền, các tổ chức Chính trị- Xã hội và những người có uy tín trong cộng đồng hiểu biết đúng về hậu quả của tình trạng mất cân bằng tỷ số giới tính khi sinh đối với sự phát triển kinh tế- xã hội. 95% người dân có hiểu biết cơ bản về hậu quả tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, hiểu việc lựa chọn giới tính khi sinh là hành vi vi phạm pháp luật.100% thanh niên trước khi kết hôn được tuyên truyền, tư vấn về giới tính và hậu quả của mất cân bằng giới tính khi sinh. 95% cặp vợ chồng trong độ tuối sinh đẻ có hiếu biết đầy đủ về hậu quả mất cân bằng giới tính khi sinh đối với việc kết hôn của con cái họ trong tương lai.Đẩy mạnh triển khai chỉ tiêu về thực hiện và hoàn thiện hệ thống pháp luật về các nội dụng liên quan đến giới tính khi sinh.100% người cung cấp dịch vụ siêu âm, nạo, phá thai, xét nghiệm có hiểu biết về hậu quả của mất cân bằng giói tính khi sinh và hiểu đúng quy định của pháp luật về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi khi tham gia cung cấp các dịch vụ này.100% các quy định, quy ước, hương ước có nội dung không phù hợp với sinh đẻ theo quy luật tự nhiên được sửa đối, bô sung và hoàn thiện.100% các cơ sở cung cấp dịch vụ siêu âm, nạo phá thai cam kết không hỗ trợ người dân thực hiện lựa chọn giới tính thai nhi.100% các hành vi vi phạm pháp luật về lựa chọn giới tính thai nhi bị phát hiện được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Sẽ được triển khai tại 33/33 xã, phường trên địa bàn Thành phố, từ năm 2022 đến năm 2025 với các hoạt động cụ thể như khảo sát, đánh giá, truyền thông nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi đối với công tác kiếm soát mất cân bằng giói tính khi sinh. Tổ chức các cuộc nói chuyện chuyên đề về mất cân bằng giới tính khi sinh và phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về nghiêm cấm tuyên truyền, phố biến, chẩn đoán, lựa chọn giới tính thai nhi tại cơ sở. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả tuyên truyền vận động trực tiếp về mất cân bằng giới tính khi sinh đến các đối tượng tại cộng đồng, địa bàn cư trú thông qua mạng lưới cộng tác viên DS-KHHGĐ, nhân viên y tế thôn bản và tuyên truyền viên của các ngành, đoàn thể ở cơ sở.Tổ chức tuyên truyền, tư vấn trực tiếp cho thanh niên chuấn bị kết hôn, người cung cấp dịch vụ liên quan đến lựa chọn giới tính thai nhi. Lồng ghép các nội dung truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh vào các hoạt động văn hóa- xã hội khác.Tổ chức các chiến dịch, sự kiện truyền thông tập trung phong phú, đa dạng, bình đắng giới trong đời sống gia đình và xã hội, không phân biệt con gái con trai, không lựa chọn giới tính thai nhi. Xây dựng pa-nô, áp phích tuyên truyền tại các thôn, khu nơi tập trung dân cư, cơ sở cung cấp dịch vụ dân số - KHHGĐ. Đưa nội dung về mất cân bằng giới tính khi sinh vào trường học. Duy trì câu lạc bộ Giảm thiểu MCBGTKS đã triển khai trong giai đoạn 2016-2020, đối mới các nội dung sinh hoạt câu lạc bộ đảm bảo thiết thực phù hợp với đặc điếm tình hình cùa địa phương. Tổ chức các điểm tuyên truyền, góc sinh hoạt, câu lạc bộ về giới và bình đăng giới. Lồng ghép các nội dung về giới và giới tính khi sinh trong các buổi sinh hoạt câu lạc bộ của Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân...Để cụ thể hóa các nhiệm vụ theo phạm vi thẩm quyền phù họp với tình hình đặc thù của địa phương, TP yêu cầu các đơn vị liên quan, tổ chức các hoạt động truyền thông, tuyên truyền vận động phù hợp; thường xuyên theo dõi tình hình mất cân bằng giới tính khi sinh trên địa bàn, đưa ra các biện pháp cụ thể để ngăn ngừa vi phạm về nghiêm cấm, lựa chọn giới tính thai nhi trên địa bàn.

                                                                              Mỹ Hạnh

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 4429 Tổng lượt truy cập 10784082